fbpx

Juridik i përgjithshëm LLB 2019-2022

Programi i studimit Juridik i përgjithshëm LLB 2019-2022

Viti I
SEMESTRI I Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Fillet e së drejtës 3 2 6
2 O Historia e institucioneve juridike Europiane 3 1 5
3 O Ekonomia 2 1 5
4 O Gjuhë angleze I 2 0 5
5 O Sociologjia e së drejtës 2 1 5
6 Z Metodat e hulumtimit shkencor 2 0 4
7 Z Mendimi kritik 2 0 4
8 Z Retorika dhe shprehja juridike 2 0 4
SEMESTRI II
1 O E drejta romake 3 1 7
2 O Hyrje në të Drejtën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut 3 1 7
3 O E drejta e Unionit Evropian 2 1 6
4 O Gjuhë angleze II 2 0 5
5 Z Sistemet politike 2 0 5
6 Z Bazat e sistemit gjyqësor 2 0 5
7 Z Statistika 2 0 5
8 Z Qeverisja lokale 2 0 5
Viti II
SEMESTRI III Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta kushtetuese 3 1 7
2 O E drejta penale 3 1 7
3 O E drejta civile 3 1 7
4 O Organizatat ndërkombëtare 2 1 5
5 Z Parimet e përgjithshme të konkurrences 2 0 4
6 Z Klinika juridike civile 2 0 4
7 Z Politika kriminale 2 0 4
SEMESTRI IV
1 O E drejta administrative 3 1 7
2 O Kriminalistika 3 1 6
3 O E drejta familjare dhe trashëgimore 3 1 7
4 O Politikat ekonomike 2 1 5
5 Z Gjyqësia kushtetuese 2 0 5
6 Z Kundërvajtjet në lëmin penal 2 0 5
7 Z Informatika 2 0 5
8 Z Klinika juridike nga e drejta familjare dhe  trashëgimore 2 0 5
Viti III
SEMESTRI V Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta ndërkombëtare publike 3 1 7
2 O E drejta e detyrimeve 3 1 7
3 O E drejta e procedurës penale 2 1 6
4 O E drejta ndërkombëtare private 2 1 5
5 Z Kriminaliteti kibernetik 2 0 5
6 Z Arbitrazhi 2 0 5
7 Z E drejta e medias 2 0 5
SEMESTRI VI
1 O E drejta procedurale administrative 3 1 7
2 O E drejta kushtetuese e Bashkimit Europian 3 1 7
3 O E drejta e punës 2 2 6
4 O Financat dhe e drejta financiare 2 1 5
5 Z Mjekësia ligjore 2 0 5
6 Z Klinika juridike penale 2 0 5
7 Z Terrorizmi 2 0 5
8 Z Bankat dhe e drejta bankare 2 0 5
Viti IV
SEMESTRI VII Orët/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta procedurale civile 3 2 7
2 O E drejta ndërkombëtare e punës 2 1 6
3 O Kriminalogji dhe penologji 2 1 6
4 O E drejta tregtare 2 1 6
5 Z Krimi i organizuar 2 0 5
6 Z Industria e muzikës dhe legjislacioni 2 0 5
7 Z E drejta e mjedisore 2 0 5
8 Z E drejta tregtare ndërkombëtare 2 0 5
Moduli i shkencave administrative-kushtetuese
Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta kushtetuese pozitive 3 2 8
2 O E drejta administrative – pjesa e posaçme 3 2 8
3 O Filozofia e së drejtës 3 1 7
4 O E drejta sociale 3 1 7
Moduli i shkencave penale-juridike
Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta penale – pjesa e posaçme 3 2 8
2 O E drejta e procedurës penale – pjesa e posaçme 3 2 8
3 O Viktimologjia 3 1 7
4 O E drejta penale ndërkombëtare 3 1 7
Moduli i shkencave civile-juridike
Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta sendore 3 2 8
2 O E drejta e procedurës civile – pjesa e posaçme 3 2 8
3 O E drejta kontraktore 3 1 7
4 O E drejta e pronësisë intelektuale 3 1 7
Moduli i shkencave ndërkombëtare dhe Evropiane
Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta ndërkombëtare private konvencionale 3 2 8
2 O E drejta biznesore dhe të drejtat e njeriut 3 2 8
3 O E drejta Evropiane e mbrojtjes së konsumatorit 3 1 7
4 O Klinika juridike e drejtave të njeriut 3 1 7
Moduli i shkencave financiare-juridike
Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Institucionet financiare ndërkombëtare 3 2 8
2 O E drejta ndërkombëtare ekonomike 3 2 8
3 O E drejta tatimore dhe buxhetore 3 1 7
4 O Qeverisja e korporatave 3 1 7

 

Translate »