fbpx

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Master 2018-2021

Program i Studimeve për departamentin Menaxhimi i Burimeve njerëzore – Master

Viti i parë – Semestri parë

Nr. O/Z Lënda mësimore L U ECTS
1. O Metoda kualitative të kërkimit 3 1 7
2. O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3 2 8
3. O Lidershipi dhe zhvilimi i  menaxhmentit 3 1 7
4. O Menaxhimi i modeleve të kompetencës 3 2 8
Total 12 6 30

Viti i parë – Semestri dytë

Nr. O/Z Lënda mësimore L U ECTS
1. O Sjellje organizative dhe kontrolli I BNJ 3 1 6
2. O Menaxhimi i shpërblimit dhe performances 3 1 6
3 0 Menaxhimi i hulumtimit kuantitativ 3 1 6
4. O Ligji i punës dhe tregu evropian i punës 3 1 6
5. Z Lënda zgjedhore 1 2 2 6
Total 14 6 30

Lëndët zgjedhore – Zgjedhet 1 lëndë mësimore

Nr. O/Z Lënda mësimore L U ECTS
1. Z Stratetegjite e Menaxhimit të Kualitetit 2 2 6
2. Z Menaxhimi i projekteve 3 1 6
3. Z Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore 2 2 6

Viti i dytë – Semestri tretë

Nr. O/Z Lënda mësimore L U ECTS
1. O E-Marketingu dhe politikat e rekrutimit 3 2 8
2. O Menaxhimi s sistemeve të informacionit të resurseve humane 3 2 8
3. O Planifikimi dhe auditimi i burimeve njerëzore 3 2 8
4. Z Lënda zgjedhore 1 3  1 6
Total 12 7 30

Lëndët zgjedhore – Zgjedhet 1 lëndë mësimore

Nr. O/Z Lënda mësimore L U ECTS
5. Z Menaxhimi i talentit të burimeve njerëzore 3 1 6
6. Z Teoritë e vendimmarrjes 2 2 6
7 Z Organizimi i procesit të trajnimit 3 1 6

Viti i dytë – Semestri katërt

Nr. O/Z Lënda mësimore L U ECTS
1. O Punimi Master 30
Total 30
 
Translate »