fbpx

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Master 2018-2021

Program i Studimeve për departamentin Menaxhimi i Burimeve njerëzore – Master

Viti i parë – Semestri parë

Nr.
O/Z
Lënda mësimore
L
U
ECTS
1.
O
3
1
7
2.
O
3
2
8
3.
O
3
1
7
4.
O
3
2
8
Total
12
6
30

Viti i parë – Semestri dytë

Nr.
O/Z
Lënda mësimore
L
U
ECTS
1.
O
3
1
6
2.
O
3
1
6
3
0
3
1
6
4.
O
3
1
6
5.
Z
Lënda zgjedhore 1
2
2
6
Total
14
6
30

Lëndët zgjedhore – Zgjedhet 1 lëndë mësimore

Nr.
O/Z
Lënda mësimore
L
U
ECTS
1.
Z
2
2
6
2.
Z
3
1
6
3.
Z
2
2
6

Viti i dytë – Semestri tretë

Nr.
O/Z
Lënda mësimore
L
U
ECTS
1.
O
3
2
8
2.
O
3
2
8
3.
O
3
2
8
4.
Z
Lënda zgjedhore 1
3
 1
6
Total
12
7
30

Lëndët zgjedhore – Zgjedhet 1 lëndë mësimore

Nr.
O/Z
Lënda mësimore
L
U
ECTS
5.
Z
3
1
6
6.
Z
2
2
6
7
Z
3
1
6

Viti i dytë – Semestri katërt

Nr.
O/Z
Lënda mësimore
L
U
ECTS
1.
O
Punimi Master
30
Total
30
 
Translate »