fbpx

Menaxhimi i burimeve njerëzore MSc 2021-2024

Programi: Menaxhimi i burimeve njerëzore MSc

Programi i akredituar 2021 – 2024

Viti i parë – Semestri i parë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECT S
1. O Metodat cilësore në kërkim shkencor 3+2 6
2. O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3+3 7
3. O Lidhershipi dhe menaxhmenti 3+2 6
4. O Komunikimi organizativ 3+3 6
5. Z Sjellja organizative 3+2 5
6. Z Menaxhimi i ndryshimeve 3+2 5
7. Z Pergjegjësia sociale e ndërmarrjeve 3+2 5
Totali 25+5 30
Viti i parë – Semestri i dytë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECT S
1. O Metodat dhe teknikat sasiore në kërkim shkencor 3+2 6
2. O E drejta dhe tregu i punës 3+3 6
3. O Menaxhimi strategjik i BNJ 3+2 7
4. O Motivimi dhe menaxhimi i performancës së punonjësve 3+2 6
5. Z Menaxhimi i dijes 3+2 5
6. Z Menaxhimi i shpërblimit 3+2 5
7. Z Menaxhimi i projekteve 3+2 5
Totali 30
Viti i dytë – Semestri i tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECT S
1. O Politikat e E – rekrutimit dhe seleksionimit 3+2 6
2. O Sistemet e informacionit të MBNJ 3+2 6
3. O Planifikimi dhe organizimi i trajnimeve 3+2 6
4. O Mësimi praktik dhe zhvillimi i karrierës 50 orë 2
5. Z Teoritë e vendimmarrjes menaxheriale 3+2 5
6. Z Etika në biznes dhe punë 3+2 5
7. Z Menaxhimi i talentit të burimeve njerëzore 3+2 5
8. Z Dizejnimi i punës dhe menaxhimi i kohës 3+2 5
Totali 25+10 30
Viti i dytë – Semestri i katër:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECT S
1. O Punimi i diplomës Master 30

 

Translate »