fbpx

Menaxhim biznesi – MSc 2022-2025

Programi Menaxhim biznesi – MSc

Programi i akredituar 2022 – 2025

Profilet me specializim në:

  1. Menaxhim Biznesi,
  2. Banka dhe Financa
  3. Kontabilitet dhe Auditim

Viti i parë i përbashkët

 
Viti i parë – Semestri i parë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodat Cilësore në Kërkim Shkencor 3+2 6
2. O Ekonomiksi i Avancuar Menaxherial 3+2 6
3. O Teoritë Bashkëkohore të Organizimit 3+2 6
4. O Menaxhmenti Financiar i Avancuar 3+2 6
5. Z* Menaxhimi i PPP-ve 3+2 6
6. Z** Menaxhimi i Kapitalit të Bankës dhe Sigurimeve 3+2 6
7. Z*** Auditimi i Brendshëm 3+2 6
Totali 15+10 30
Viti i parë – Semestri dytë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodat dhe Teknikat Sasiore në Kërkim Shkencor 3+2 6
2. O Menaxhimi Strategjik i Avancuar 3+2 6
3. O Sistemet e Informacionit të Menaxhimit 3+2 6
4. O Mjedisi Biznesor Ndërkombëtar 2+2 6
6. Z* Menaxhimi Total i Cilësisë 3+2 6
7. Z** Ekonometria Financiare 3+2 6
8. Z*** Kontabiliteti Financiar i Avancuar 3+2 6
9. Z*** Kontabiliteti i Kostos 3+2 6
Totali 15+10 30
Specializimi: Menaxhim Biznesi

Parakushti: Për të vazhduar këtë profil të programit, studentët në vitin e parë duhet të fitojnë së paku 48 ECTS kredi nga lëndet obliguese dhe të paktën 12 ECTS kredi nga lëndet me “*”

Viti i dytë – Semestri tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Ndërmarrësia dhe Inovacionet 3+2 6
2. O Menaxhimi i Projekteve të BE-së 3+3 6
3. O Mësimi Praktik dhe Zhvllimi i Karrierës 1+3 6
4. O Lidershipi dhe Vendimmarrja 3+2 6
5. Z Bashkimi dhe Blerjet e Bizneseve 3+2 6
6. Z Marketingu për Menaxherë 3+2 6
7. Z Etika në Biznes 3+2 6
8. Z Sjellja e Konsumatorëve 3+2 6
Totali 15+10 30
Specializimi: Banka dhe Financa

Parakushti: Për të vazhduar këtë profil të programit, studentët në vitin e parë duhet të fitojnë së paku 48 ECTS kredi nga lëndet obliguese dhe të paktën 12 ECTS kredi nga lëndet me “**”

Viti i dytë – Semestri tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Menaxhimi i Institucioneve Financiare 3+2 6
2. O Financat e Avancuara të Korporatave 3+2 6
3. O Investimet dhe Menaxhimi i Portofolit 3+2 6
4. O Mësimi Praktik dhe Zhvllimi i Karrierës 1+3 6
5. Z Tregjet dhe Financat Ndërkombëtare 3+2 6
6. Z Financat Digjitale 3+2 6
7. Z Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet 3+2 6
8. Z Politika Monetare 3+2 6
Totali 15+10 30
Specializimi: Kontabilitet dhe Auditim

Parakushti: Për të vazhduar këtë profil të programit, studentët në vitin e parë duhet të fitojnë së paku 48 ECTS kredi nga lëndet obliguese dhe të paktën 12 ECTS kredi nga lëndet me “***”

Viti i dytë – Semestri i tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Qeverisja Korporative 3+2 6
2. O Auditimi i Avancuar 3+2 6
3. O Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimi Financiar i Avancuar 3+2 6
4. O Mësimi Praktik dhe Zhvllimi i Karrierës 1+3 6
5. Z Vlerësimi i Rrezikut dhe Kontrolli në Korporata 3+2 6
6. Z Ligjet dhe Tatimet në Biznes 3+2 6
7. Z Pajtueshmeria dhe Integriteti në Institucionet Financiare 3+2 6
8. Z Auditimi i Performances 3+2 6
Totali 15+10 30
Viti i dytë – Semestri i katërt:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Punimi i Diplomës – Master 30
Totali 30

Shënim: Lëndët apo profilet që janë parakusht (ose që kërkojnë parakusht) janë të shënjëzuara me shenjat “*”, “**” dhe “***”.

Translate »