fbpx

Menaxhim Biznesi – Master 2019-2022

Programi i studimit Menaxhim Biznesi – Master

Vendimi i akreditimit të programit

Profilet me koncentrim në:

  1. Menaxhim Biznesi,
  2. Banka dhe Financa
  3. Kontroll dhe Auditim

Viti i parë i përbashkët

Viti i parë – Semestri i parë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodat cilësore në kërkim shkencor 2+2 5
2. O Ekonomiksi i avancuar menaxherial 4+2 7
3. O Teoritë bashkëkohore të organizimit 3+2 6
4. O Menaxhmenti financiar i avancuar 3+2 6
5. Z Kontratat ndërkombëtare në biznes 3+2 6
6. Z Menaxhimi bankar i avancuar 3+2 6
7. Z Auditimi i avancuar 3+2 6
    Totali 15+10 30

 

Viti i parë – Semestri dytë:

Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodat dhe teknikat sasiore në kërkim shkencor 3+2 6
2. O Menaxhmenti strategjik i avancuar 3+2 6
3. O Sisteme informacioni të Menaxhmentit 3+2 6
4. O Mjedisi biznesor ndërkombëtar 2+2 6
5. Z Marketingu për menaxherë 3+2 6
6. Z Menaxhimi total i cilësisë 3+2 6
7. Z Kontabiliteti financiar i avancuar 3+2 6
8. Z Kontabiliteti i kostos 3+2 6
    Totali 15+10 30

 

Koncentrimi: Menaxhim Biznesi

Parakushti: Për të vazhduar këtë profil të programit nuk ka parakushte specifike, përveç atyre të përcaktuara sipas Statutit

Viti i dytë – Semestri tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Ndërmarrësia dhe inovacionet 3+2 6
2. O Menaxhimi i projekteve të BE-së 3+3 6
3. O Bashkimi dhe blerjet e bizneseve 3+2 6
4. O Etika në biznes 3+2 6
5. Z Lidershipi dhe vendimmarrja 3+2 6
6. Z Sjellja e konsumatorëve 3+2 6
    Totali 15+10 30

 

Koncentrimi: Banka dhe Financa

Parakushti: Për të diplomuar në këtë profil të programit duhet pasur të fituara së paku 60 ECTS kredi nga lëndët me “*”

Viti i dytë – Semestri tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Menaxhimi i institucioneve financiare 3+2 6
2. O Financat e avancuara të korporatave 3+2 6
3. O Investimet dhe menaxhimi i portofolit 3+2 6
4. O Financa ndërkombëtare 3+2 6

 

5.

 

Z

 

Financat digjitale

 

3+2

 

6

6. Z Menaxhimi i riskut financiar 3+2 6
    Totali 15+10 30

 

Koncentrimi: Kontroll dhe Auditim

Parakushti: Për të diplomuar në këtë profil të programit duhet pasur të fituara së paku 54 ECTS kredi nga lëndët me “*” ose “**”

Viti i dytë – Semestri i tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Qeverisja korporative 3+2 6
2. O Menaxhimi strategjik i kostos 3+2 6
3. O Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiare 3+2 6
4. O Vlerësimi i rrezikut dhe kontrolli në korporata 3+2 6
5. Z Ligjet dhe tatimet në biznes 3+2 6
6. Z Auditimi i performancës 3+2 6
    Totali 15+10 30
Viti i dytë – Semestri i katërt:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Punimi i diplomës Master   30
    Totali   30

 

Translate »