fbpx

Juridik i Përgjithshëm – Bachelor 2015-2018

Programi i studimit Juridik i përgjithshëm LLB 2015-2018

Viti I
SEMESTRI I Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Fillet e së drejtës 3 2 8
2 O Historia e Institucioneve shtetërore dhe juridike 2 1 6
3 O Ekonomia 2 1 6
4 O Gjuhë e huaj 2 0 5  
5 Z Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor 2 0 5
6 Z Sociologjia  2 0 5
7 Z Retorika dhe shprehja juridike 2 0 5
 

SEMESTRI II

1 O E drejta Romake 3 1 7
2 O E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut 2 2 7
3 O Sociologjia e së drejtës 2 1 6
4 O Gjuhë e huaj II 2 0 5  
5 Z Teoria dhe Praktika Parlamentare 2 0 5
6 Z Bazat e sistemit gjyqësor 2 0 5
7 Z Sistemet e mëdha Juridike dhe Kodifikimet 2 0 5
8 Z Historia e Shtetit dhe e së Drejtës shqiptare 2 0 5

 

Viti II
SEMESTRI III Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E Drejta Kushtetuese 3 1 7
2 O E Drejta Penale 3 1 7
3 O E Drejta Civile 3 1 7
4 O Organizatat ndërkombëtare 2 1 6
5 Z E Drejta e Konsumatorit 2 0 5
6 Z Statistika 2 0 5
7 Z Klinika juridike civile 2 0 5
8 Z Politika kriminale 2 0 5
 

SEMESTRI IV

1 O E Drejta  Administrative 3 1 7
2 O Kriminalistika 2 1 6
3 O E Drejta familjare dhe trashëgimore 2 1 6
4 O Politika ekonomike 2 1 4
5 Z Gjyqësia Kushtetuese 2 0 5
6 Z Kundërvajtjet në lëmin penal 2 0 5
7 Z Informatika 2 0 5
8 Z Klinika Juridike nga e drejta familjare dhe  trashëgimore 2 0 5

 

Viti III
SEMESTRI V Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E Drejta Ndërkombëtare Publike 3 1 7
2 O E Drejta e Detyrimeve 2 1 6
3 O E Drejta e Procedurës Penale 2 1 6
4 O E Drejta Ndërkombëtare private 2 1 6
5 Z Sistemi politik 2 0 5
6 Z Kriminaliteti kompjuterik 2 0 5
7 Z Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi 2 0 5
8 Z Qeverisja  lokale 2 0 5
 

SEMESTRI VI

1 O E Drejta e Punës 3 1 7
2 O E Drejta e Unionit Evropian 2 1 6
3 O E Drejta Procedurale administrative 2 1 6
4 O Financat dhe e Drejta Financiare 2 1 6
5 Z Mjekësia ligjore 2 0 5
6 Z Klinikat juridike penale 2 0 5
7 Z Terrorizmi 2 0 5
8 Z E Drejta Bankare 2 0 5

 

Viti IV
SEMESTRI VII Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E Drejta Procedurale Civile 3 2 8
2 O E Drejta Ndërkombëtare e Punës 2 1 6
3 O Kriminologji 2 1 6
4 O E Drejta Tregtare 2 1 6
5 Z Krimi i organizuar 2 0 5
6 Z Etika ligjore dhe profesionale 2 0 5
7 Z Penologji 2 0 5
8 Z E Drejta tregtare ndërkombëtare 2 0 5

 

Moduli i shkencave Administrative-Kushtetuese

Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E Drejta Kushtetuese Pozitivef 3 2 8
2 O E Drejta Administrative – pjesa e posaçme 3 2 8
3 O Filozofia e së drejtës 3 1 7
4 O E Drejta Sociale 3 1 7

 

Moduli i shkencave penale juridike

Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E Drejta Penale – pjesa e posaçme 3 2 8
2 O E Drejta procedurale penale pjesa e posaçme 3 2 8
3 O Viktimologjia 3 1 7
4 O E Drejta Penale ndërkombëtare 3 1 7


Moduli i shkencave civile- juridike

Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E Drejta Sendore 3 2 8
2 O E Drejta Procedurales civile-pjesa e posaçme 3 2 8
3 O E Drejta Kontraktore 3 1 7
4 O E Drejta e Pronësisë intelektuale 3 1 7  

 

Moduli i shkencave ndërkombëtare – juridike

Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1 O E Drejta Ndërkombëtare private konvencionale 3 2 8
2 O Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 3 2 8
3 O E Drejta ndërkmbëtare humanitare 3 1 7
4 O E Drejta diplomatike dhe konsulare 3 1 7  


Moduli i shkencave financiare – juridike

Viti IV
SEMESTRI VIII Orët/javë  
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Institutcionet Financiare ndërkombëtare 3 2 8
2 O E Drejta ndërkombëtare ekonomike 3 2 8
3 O E Drejta Tatimore dhe Buxhetore 3 1 7
4 O Qeverisja e Korporatave 3 1 7
Translate »