fbpx

Juridik i Përgjithshëm LLB 2023 – 2026

Programi i studimit Juridik i Përgjithshëm LLB

01.10.2023 – 30.09.2026

                                                   VITI -I- (VITI I PARË)
                            Semestri

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

1.

O

Fillet e së Drejtës

3

2

6

2.

O

Historia e Institucioneve Shtetërore dhe Juridike

3

1

5

3.

O

Sistemi Politik i Kosovës në Kontekstin Evropian

2

1

5

4.

O

Gjuhë Angleze I

2

2

5

5.

O

Bazat e Ekonomisë

3

1

5

                                                        Zgjedhore 1 nga 4
1.

Z

Demokracia dhe Shteti i së Drejtës

2

1

4

2.

Z

Metodat e Hulumtimit Shkencor

2

1

4

3.

Z

Retorika dhe të Shprehurit Juridik

2

1

4

4.

Z

Teoria dhe Praktika Parlamentare

2

1

4

                                                            Semestri II
1.

O

E Drejta Romake

3

2

6

2.

O

E Drejta Kushtetuese

3

1

5

3.

O

Gjuhë Angleze II

2

2

5

4.

O

E Drejta e Bashkimit Evropian I

3

1

5

5.

O

Hyrje në Drejtën Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut

3

1

5

                                                        Zgjedhore 1 nga 4
1.

Z

Sociologjia e së Drejtës

2

1

4

2.

Z

Qeverisje Lokale

2

1

4

3.

Z

Bazat e Sistemit Gjyqësor

2

1

4

4.

Z

Barazia Shoqërore dhe E Drejta e Pakicave

2

1

4

                                                   VITI -II- (VITI I DYTË)
                                                            Semestri III

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

1.

O

E Drejta Civile

3

2

7

2.

O

E Drejta Penale

3

2

7

3.

O

Organizatat Ndërkombëtare

2

1

6

4.

O

Politika Ekonomike

2

1

6

                                                        Zgjedhore 1 nga 4
1.

Z

E Drejta e Mediave

2

1

4

2.

Z

Politika e Luftimit të Kriminalitetit

2

1

4

3.

Z

Delikuenca e të Miturve

2

1

4

4.

Z

E Drejta Diplomatike dhe Konsullore

2

1

4

                                                            Semestri IV
1.

O

E Drejta Administrative

3

2

7

2.

O

E Drejta e Pronësisë

3

1

7

3.

O

Kriminalistika

3

1

6

4.

O

E Drejta Familjare dhe Trashëgimore

3

1

6

                                                        Zgjedhore 1 nga 4
1.

Z

Gjyqësia Kushtetuese

2

1

4

2.

Z

Etika Ligjore dhe Profesionale

2

1

4

3.

Z

E Drejta e Teknologjisë Informative

2

1

4

4.

Z

Krimi i Organizuar dhe Korrupsioni

2

1

4

                                                   VITI -III- (VITI I TRETË)
                                                            Semestri V

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

1.

O

E Drejta Procedurale Administrative

3

2

6

2.

O

E Drejta e Detyrimeve

3

1

5

3.

O

E Drejta e Procedurës Penale

3

2

5

4.

O

E Drejta e Punës

3

1

5

5.

O

E Drejta Ndërkombëtare Publike

3

1

5

                                                        Zgjedhore 1 nga 4
1.

Z

E Drejta e Sigurimeve

2

1

4

2.

Z

E Drejta e Mjedisit

2

1

4

3.

Z

Kriminaliteti i Mjedisit

2

1

4

4.

Z

Terrorizmi Ndërkombëtar

2

1

4

                                                            Semestri VI
1.

O

E Drejta Ndërkombëtare Private

3

2

7

2.

O

E Drejta e Bashkimit Evropiane II

3

1

7

3.

O

E Drejta Tregtare

3

1

6

4.

O

E Drejta Financiare

3

1

6

                                                        Zgjedhore 1 nga 5
1.

Z

Filozofia e së Drejtës

2

1

4

2.

Z

Mjekësia Ligjore

2

1

4

3.

Z

Bankat dhe e Drejta Bankare

2

1

4

4.

Z

Psikologjia Gjyqësore

2

1

4

5.

Z

E Drejta në Turizëm dhe Hoteleri

2

1

4

                                                   VITI -IV- (VITI I KATERTË)
                                                          Semestri VII

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

1.

O

E Drejta Procedurale Civile

3

2

7

2.

O

Kriminologjia dhe Penologji

3

1

7

3.

O

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane e Punës

3

1

6

4.

O

Siguri Kombëtare

2

1

6

                                                        Zgjedhore 1 nga 4
1.

Z

Kriminaliteti Kibernetikë

2

1

4

2

Z

Nomoteknika – teknika e hartimit të akteve juridike

2

1

3.

Z

E Drejta Ndërkombëtare Humanitare

2

1

4

4.

Z

Kontrolli dhe Komunikimi Administrativ

2

1

4

                                                          Semestri VIII
                                                 Moduli: E DREJTA PENALE
1.

O

E Drejta Penale – pjesa e posaçme

3

2

7

2.

O

E Drejta Procedurale Penale – pjesa e posaçme

3

2

7

3.

O

Viktimologjia

3

1

5

4.

O

E Drejta Penale Ndërkombëtare

3

1

6

5.

O

Klinika Juridike Penale

2

2

5

                                                  Moduli: E DREJTA CIVILE
1.

O

E Drejta e Procedurale Civile – pjesa e posaçme

3

2

7

2.

O

E Drejta Evropiane e Mbrojtjes së Konsumatorit

3

1

7

3.

O

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

3

1

5

4.

O

Zgjidhja Alternative e Kontesteve – Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi

3

1

6

5.

O

Klinika Juridike Civile

2

2

5

                         Moduli: E DREJTA KUSHTETUESE DHE ADMINISTRATIVE
1.

O

E Drejta Kushtetuese Pozitive

3

2

7

2.

O

E Drejta Administrative – pjesa e posaçme

3

2

7

3.

O

E Drejta Sociale

3

1

6

4.

O

E Drejta Elektorale

2

1

5

5

O

Klinika Juridike e të Drejtave të Njeriut

2

2

5

                                            Moduli: E DREJTA BIZNESORE
1.

O

E Drejta Tatimore dhe Buxhetore

3

1

6

2.

O

E Drejta Biznesore dhe të drejtat e njeriut

3

1

6

3.

O

E Drejta Ndërkombëtare Ekonomike

3

1

6

4.

O

E Drejta e Konkurrencës

3

1

6

5.

O

Qeverisja e Korporatave

3

1

6

 

Translate »