fbpx

Edukim në Muzikë

Programi vjetër i studimit Edukim në muzikë (2012-2015)
Programi i studimit Edukim në muzikë (2016-2019)

Shef i departamentit: Prof. asoc. Astrit Pallaska

Viti I parë
Semester 1-rë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Harmoni 1 2+2 5 O
Solfezh 1  2+1 4 O
Piano- obligative 1  2+0 4 O
Këndim koral 1  4+0 3 O
Instrument I dytë FlauteKlarinetSolokëndim 2+0 4 O
Njohje instrumentesh 1 2+0 3 O
Lexim I partitura 1  2+0 4 O
Total 18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semestri i dytë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Harmoni 2 2+2 5 O
Solfezh 2  2+1 4 O
Piano- obligative 2  2+0 4 O
Këndim koral 2  4+0 3 O
Instrument I dytë FlauteKlarinetSolokëndim 2+0 4 O
Njohje instrumentesh 2 2+0 3 O
Lexim I partitura 2  2+0 4 O
Total 18 27

Viti 2-të

Semesteri tretë

Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
2+0
5
O
2+1
4
O
2+0
3
O
4+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2 +0
3
O
Total
18
27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semesteri I katërtë

Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
2+0
5
O
2+1
4
O
2+0
3
O
4+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2 +0
3
O
Total
18
27

Viti I 3-të

Semestri I pestë

 Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
2+2
5
O
2+0
4
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
Total
18
27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semester I gjashtë

Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
2+2
5
O
2+0
4
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
2+0
3
O
Total
18
27

Viti I 4-të

Semestri I shtatë

Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
Metodika  dhe praktika e teorisë muzikore  1
2+2
4
O
2+1
4
O
2+0
3
O
2+1
4
O
2+2
5
O
Punim diplome 1
2+2
7
O
Total
18
27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semestri I tetë

 Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
Metodika  dhe praktika e teorisë  muzikore 2
2+2
4
O
2+1
4
O
2+0
3
O
2+0
4
O
2+2
5
O
Punim diplome
2+2
7
O
Total
18
27

 

Kodi
Lënda
Ligjërata
ECTS
O
2+0
3
E
2+0
3
E
Folklor 1,2
2+0
3
E
Analizë e stileve muzikore 1,2
2+0
3
E
Instrumenti I dytë (Flautë,Klarinetë,Solokëndim)3,4.
2+0
3
E
Inxhinjeri akustike1,2
2+0
3
E
Këndim koral5,6
2+0
3
E
Këndim koral7,8
2+0
3
E
Menaxhimi I eventeve muzikore I – II
2+0
3
E
Inqizim digjital I tingujve I – II
2+0
3
E
Muzikë Gjaz dhe Pop I – II
2+0
3
E
Total
2
3
 E
Translate »