fbpx

Edukim në Muzikë

Programi vjetër i studimit Edukim në muzikë (2012-2015)
Programi i studimit Edukim në muzikë (2016-2019)

Shef i departamentit: Prof. asoc. Astrit Pallaska

Viti I parë
Semester 1-rë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Harmoni 1 2+2 5 O
Solfezh 1  2+1 4 O
Piano- obligative 1  2+0 4 O
Këndim koral 1  4+0 3 O
Instrument I dytë FlauteKlarinetSolokëndim 2+0 4 O
Njohje instrumentesh 1 2+0 3 O
Lexim I partitura 1  2+0 4 O
Total 18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semestri i dytë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Harmoni 2 2+2 5 O
Solfezh 2  2+1 4 O
Piano- obligative 2  2+0 4 O
Këndim koral 2  4+0 3 O
Instrument I dytë FlauteKlarinetSolokëndim 2+0 4 O
Njohje instrumentesh 2 2+0 3 O
Lexim I partitura 2  2+0 4 O
Total 18 27

Viti 2-të

Semesteri tretë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Harmoni 3 2+0 5 O
Solfezh 3 2+1 4 O
Piano-obligative 3 2+0 3 O
Këndim koral 3 4+0 3 O
Histori muzike 1 2+0 3 O
Analizë e formave muzikore 1 2+0 3 O
Aranzhim vokal 2+0 3 O
Psikologji e edukimit 1 2 +0 3 O
Total 18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semesteri I katërtë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Harmoni 4 2+0 5 O
Solfezh 4 2+1 4 O
Piano-obligative4 2+0 3 O
Këndim koral 4 4+0 3 O
Histori muzike 2 2+0 3 O
Analizë e formave muzikore 2 2+0 3 O
Aranzhim instrumental 2+0 3 O
Psikologji e edukimit 2 2 +0 3 O
Total 18 27

Viti I 3-të

Semestri I pestë

 Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Analizë harmonike 1 2+2 5 O
Solfezh 5 2+0 4 O
Piano-obligative 5 2+0 3 O
Histori muzike 3 2+0 3 O
Bazat e orkestrimit 1 2+0 3 O
Analizë e formave muzikore 3 2+0 3 O
Dirigjim koral 1 2+0 3 O
Sociologji e artit 1 2+0 3 O
Total 18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semester I gjashtë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Analizë harmonike 2 2+2 5 O
Solfezh 6 2+0 4 O
Piano-obligative 6 2+0 3 O
Histori muzike 4 2+0 3 O
Bazat e orkestrimit 2 2+0 3 O
Analizë e formave muzikore 4 2+0 3 O
Dirigjim koral 2 2+0 3 O
Sociologji e artit 2 2+0 3 O
Total 18 27

Viti I 4-të

Semestri I shtatë

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Metodika  dhe praktika e teorisë muzikore  1 2+2 4 O
Dirigjim orkestral 1 2+1 4 O
Histori muzike kombëtare 1 2+0 3 O
Polifoni 1 2+1 4 O
Metodika  dhepraktika e solfezhit 1 2+2 5 O
Punim diplome 1 2+2 7 O
Total 18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Semestri I tetë

 Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Metodika  dhe praktika e teorisë  muzikore 2 2+2 4 O
Dirigjim orkestral 2 2+1 4 O
Histori muzike kombëtare 2 2+0 3 O
Polifoni 2 2+0 4 O
Metodika dhe praktikae solfezhit 2 2+2 5 O
Punim diplome 2+2 7 O
Total 18 27

 

Kodi Lënda Ligjërata ECTS O
Teknologji informacioni 1,2 2+0 3 E
Gjuhë angleze 1Gjuhë angleze 2 2+0 3 E
Folklor 1,2 2+0 3 E
Analizë e stileve muzikore 1,2 2+0 3 E
Instrumenti I dytë (Flautë,Klarinetë,Solokëndim)3,4. 2+0 3 E
Inxhinjeri akustike1,2 2+0 3 E
Këndim koral5,6 2+0 3 E
Këndim koral7,8 2+0 3 E
Menaxhimi I eventeve muzikore I – II 2+0 3 E
Inqizim digjital I tingujve I – II 2+0 3 E
Muzikë Gjaz dhe Pop I – II 2+0 3 E
Total 2 3  E
Translate »