fbpx

Edukim i Përgjithshëm në Muzikë

Programi i vjetër Edukim i përgjithshëm në muzikë (2012-2015)
Programi Edukim i përgjithshëm në muzikë (2016-2019)
Viti I-rë
Semestri I-rë Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Solfezh 1 2 1 5
2. O Teori muzike 1 2 2 5
3. O Teknikë vokale 1 2 2 4
4. O Piano -obligative 1 1 0 3
5. O Instrument I dytë (FluteKlarinet Solokëndim) 1 2 1 4
6. O Koorepetim 1 1 0 2
7. O Psikologji e edukimit  1 2 0 4

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

Viti 1-rë
Semestri II-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Solfezh 2 2 1 5
2. O Teori muzike 2 2 2 5
3. O Teknikë vokale 2 2 2 4
4. O Piano -obligative  2 1 0 3
5. O Instrument I dytë (FluteKlarinetSolokëndim) 2 2 1 4
6. O Koorepetim 2 1 0 2
7. O Psikologji e edukimit  2 2 0 4

 

Viti 2-të
Semestri III-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Solfezh3 2 1 4
2. O Këndim koral 1 4 0 4
3. O Harmoni 1 2 0 4
4. O Dirigjim koral 1 2 0 4
5. O Piano Obligative 3 1 0 3
6. O Histori Muzike 1 2 0 3
7. O Njohje instrumentesh1 2 0 2
8. O Sociologji  e Artit 1 2 0 3
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .

 

Viti 2-të
Semestri IV-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Solfezh 4 2 1 4
2. O Këndim koral 2 4 0 4
3. O Harmoni 2 2 0 4
4. O Dirigjim koral 2 2 0 4
5. O Piano Obligative 4 1 0 3
6. O Histori Muzike 2 2 0 3
7. O Njohje instrumentesh 2 2 0 2
8. O Metodologjia e zhvillimeve kërkimore në muzikë 2 0 3

 

Viti 3-të
Semestri V-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Solfezh 5 2 1 3
2. O Këndim koral 3 4 0 4
3. O Analizë harmonike 1 2 0 4
4. O Dirigjim koral 3 2 0 4
5. O Piano Obligative  5 1 0 3
6. O Histori muzike 3 2 0 3
7. O Polifoni 1 2 0 3
8. O Forma muzikore 1 2 0 3
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore  për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Viti 3-të
Semestri VI-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Solfezh 6 2 1 3
2. O Këndim koral 4 4 0 4
3. O Analizë harmonike 2 2 0 4
4. O Dirigjim koral 4 2 0 4
4. O Piano Obligative  6 1 0 3
5. O Histori muzike 4 2 0 3
6. O Polifoni 2 2 0 3
7. O Forma muzikore 2 2 0 3
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore  për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Viti i 4-të
Semestri VII-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Histori muzike kombëtare 1 2 0 3
2. O Këndim koral 5 3 0 4
3. O Aranzhim 1 2 0 3
4. O Forma muzikore 3 2 0 3
5. O Pedagogji  e  mësimit  të muzikës(praktikë pedagogjike) 1 2 2 4
6. O Diploma/Tema e diplomës 1 2 0 5
7. O Metodologjia  e  solfezhit 1 2 0 3
8. O Metodologia e dirigjimit 1 1 0 2
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi I lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Viti i 4-të
Semestri VIII-të Orët/javët
NO. O Lënda L U ECTS
1. O Histori muzike kombëtare 2 2 0 3
2. O Këndim koral 6 3 0 4
3. O Aranzhim 2 2 0 3
4. O Forma muzikore 4 2 0 3
5. O Pedagogji  e  mësimit  të muzikës(praktikë pedagogjike) 2 2 2 4
6. O Diploma/Tema e diplomës 2 2 0 5
7. O Metodologjia  e  solfezhit 2 2 0 3
8. O Metodologia e dirigjimit 2 1 0 2

Tabelja e lëndëve zgjedhore për EPM

Lëndët zgjedhore
Hours/Week
NO. Z Lënda L U ECTS
1. Z Instrumenti I dytë(Flaut,Klarinet,Solok ëndim) I-II 2 0 3
2. Z Folklor I – II 2 0 3
3. Z Inzhinjeri akustike I – II 2 0 3
4. Z Lexim partitura III 2 0 3
6. Z Ethnomusikologji I – II 2 0 3
7. Z Gjuhë angleze I – II 2 0 3
8. Z Teknologji informative I – II 2 0 3
9. Z Menaxhimi   I   eventeve muzikore I – II 2 0 3
10. Z Inqizim digjital I tingujve I – II 2 0 3
11. Z Muzikë Gjaz dhe Pop I – II 2 0 3
Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren lende zgjedhore për vit akademik nga lista e lëndëve zgjedhore.Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale .
Translate »