fbpx

Edukim Artistik në Intrumente Frymore

Programi i studimit për Edukim Artistik në Instrumente Frymore – bachelor (2014-2017)  

Viti i parë –  Semestri i parë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë I/Klarinet IFagot I Saksofon I /Trumpet I Obo I 2+0 6 O
2. Korepetim 1 1+0 4 O
3. Solfexho 1 2+0 2 O
4. Harmoni 1 2+0 3 O
5. Piano-obligative 1 1+0 2 O
6. Muzikë dhome 1  2+0 4 O
7. Orkestër 1 4+0 4 O
8. Pedagogji në instrumentet frymore 1 / Flautë/Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo 1+0 1 O
9. Histori muzike 1 2+0 1 O
10. Psikologji e edukimit 1 2+0 2 O
11. Gjuhë angleze 1 2+0 1 Z
12. Etnomuzikologji 1 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

Viti i parë – Semestri i dytë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë II / Klarinet IIFagot II / Saksofon II /Trumpet II Obo II 2+0 6 O
2. Korepetim 2 1+0 4 O
3. Praktika artistike – recital, – grup koncert 1+0 4 O
4. Solfexho 2 2+0 2 O
5. Harmoni 2 2+0 3 O
6. Piano-obligative 2 1+0 2 O
7. Muzikë dhome 2 2+0 4 O
8. Orkestër 2 4+0 4 O
9. Pedagogji në instrumentet frymore 2 / Flautë/Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo 1+0 1 O
10. Histori muzike 2 2+0 1 O
11. Gjuhë angleze 2 2+0 1 Z
12. Etnomuzikologji 2 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

 

Viti i dytë – Semestri i tretë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë III / Klarinet III / Fagot III / Saksofon III /Trumpet III / Obo III 2+0 6 O
2. Korepetim 3 1+0 4 O
3. Forma dhe stile muzikore 1 2+0 2 O
4. Solfexho 3 2+0 2 O
5. Harmoni 3 2+0 3 O
6. Piano-obligative 3 1+0 2 O
7. Muzikë dhome 3 2+0 4 O
8. Orkestër 3 4+0 4 O
9. Histori muzike 3 2+0 1 O
10. Sociologjia e artit 1 2+0 1 O
11. Gjuhë italiane 1 2+0 1 Z
12. Estetikë 1 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

Viti i dytë – Semestri i katërt

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë IV / Klarinet IV / Fagot IV / Saksofon IV /Trumpet IV / Obo IV 1+0 6 O
2. Korepetim 4 1+0 4 O
3. Praktika e artisikte –recital, -grupe (koncert) 1+0 2 O
4. Forma dhe stile muzikore 2 2+0 2 O
5. Solfexho 4 2+0 2 O
6. Harmoni 4 2+0 3 O
7. Piano-obligative 4 1+0 2 O
8. Muzikë dhome 4 2+0 4 O
9. Orkestër 4 4+0 4 O
10. Vështirësi orekestrale 1 Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo 1+0 1 O
11. Histori muzike 4 2+0 1 O
12. Gjuhë italiane 1 2+0 1 Z
13. Estetikë 2 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

Viti i tretë – Semestri i pestë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë V / Klarinet V / Fagot V / Saksofon V /Trumpet V / Obo V 4+0 6 O
2. Korepetim 5 1+0 4 O
3. Analizë harmonike 1 2+0 4 O
4. Praktikë pedagogjike 1 2+0 2 O
5. Muzike dhome 5 2+0 4 O
6. Orkestër 5 4+0 4 O
7. Teknikat themelore në instrumentet frymore 1 1+0 3 O
8. Histori muzike kombëtare 1 2+0 2 O
9. Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 1 2+0 1 Z
10. Folklor 1 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

Viti i tretë – Semestri i gjashtë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë VI / Klarinet VI / Fagot VI / Saksofon VI /Trumpet VI / Obo VI 2+0 6 O
2. Korepetim 6 1+0 4 O
3. Praktika artistike –recital, grup (concert) 2+0 2 O
4. Analizë harmonike 2 2+0 4 O
5. Praktikë pedagogjike 2 2+0 2 O
6. Muzike dhome 6 2+0 4 O
7. Orkestër 6 4+0 4 O
8. Vështirësi orkestrale 2 1+0 1 O
9. Histori muzike kombëtare 2 2+0 2 O
10. Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 2 2+0 1 Z
10. Folklor 2 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

Viti i katërt – Semestri i shtattë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë VII / Klarinet VII / Fagot VII / Saksofon VII /Trumpet VII / Obo VII 4+0 6 O
2. Korepetim 7 1+0 4 O
3. Diploma (koncert) 3+0 6 O
4. Praktikë pedagogjike 3 2+0 2 O
5. Muzike dhome 7 2+0 4 O
6. Orkestër 7 4+0 4 O
7. Bazat e menaxhimit të projekteve 1 2+0 1 O
8. Histori instrumentesh 1 2+0 1 Z
9. Praktikë me trupa profesionale 1 2+0 1 Z
10. Big-band 1 2+0 1 Z
TOTALI 20 30

Viti i katërt – Semestri i tetë

NR. LËNDA ORË (L-U) ECTS OBLI./ZGJ.
1. Flautë VIII / Klarinet VIII / Fagot VIII / Saksofon VIII /Trumpet VIII / Obo VIII 4+0 6 O
2. Korepetim 8 1+0 4 O
3. Diploma (recital) 3+0 6 O
4. Praktikë pedagogjike 4 2+0 2 O
5. Muzike dhome 8 2+0 4 O
6. Orkestër 8 4+0 4 O
7. Bazat e menaxhimit të projekteve 2 2+0 1 O
8. Histori instrumentesh 2 2+0 1 Z
9. Praktikë me trupa profesionale 2 2+0 1 Z
10. Big-band 2 2+0 1 Z
TOTALI 20 30
Translate »