fbpx

Edukim artistik në interpretim 2022-2025

Edukim artistik në interpretim (Frymor, Harkor, Solokëndim Piano dhe Kitarë) 2022-25

Përmbajtja e shkurtër e programit

Viti I
Semestri I Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Instrumenti 1 4 6
2. O Solfezh 1 2 1 5
3. O Teori muzike 2 1 5
4. O Bazat e Psikologjisë 1 2 3
5. O •         Orkestër 1

•         Këndim koral 1

4

4

4

4

6. O •      Piano obligative 1

•      Instrumenti i dytë 1

✓  Flaut 1

✓  Klarinetë 1

✓  Solokëndim  1

✓  Saksofon 1

1 3
7. O Koorepetim 1

Duo Pianistik 1

1

1

2

2

8. Z Gjuhë angleze 1 2 2
9. Z Gjuhë italiane 1 2 2
10. Z Etnomuzikologji 1 2 2
Gjithsej: 18 2 30
Shënim :  1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

3.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për  Duo Pianistike 1

4.Për lëndën Solokëndim ,lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

Viti I
Semestri II Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Instrumenti 2 4 6
2. O Solfezh 2 2 1 5
3. O Bazat e Harmonisë 2 1 5
4. O Koorepetim  2/

Duo Pianistike 2

1

1

2

2

5. O Orkestër 2

Këndim koral 2

4

 

4

 

6. O •         Piano – Obligative 2

•         Instrumenti I dytë 2

✓  Flaut 2

✓  Klarinetë 2

✓  Solokëndim 2

✓  Saksofon 2

1 3
7. O Didaktikë 2 3
8. Z Gjuhë angleze 2 2 2
9. Z Gjuhë italiane 2 2 2
10. Z Etnomuzikologji  2 2 2
Gjithsej: 18 2 30
Shënim :  1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

3.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për  Duo Pianistike 2

4.Për lëndën Solokëndim , lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

Moduli: Instrumentet Frymore: (Flaut, Klarinetë, Fagot, Saksofon, Trumpet, Trombon, Obo)

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Flaut  3

•        Klarinetë 3

•        Saksofon 3

•        Trumpet 3  •

•        Fagot 3

•        Trombon3

•        Obo 3

4 6
2. O Koorepetim  3 1 3
3. O Solfezh 3 2 4
4. O Harmoni 2 3
5. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
6. O Muzikë dhome 1 2 3
7. O Orkestër 3 4 4
8. O Histori muzike 1 2 3
9. Z Folklor 1 2 2
10. Z Jogga 1 2 2
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim : Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Flaut 4

•        Klarinetë 4

•        Saksofon 4

•        Trumpet 4

•        Fagot 4

•        Trombon4

•        Obo 4

4 6
2. O Koorepetim  4 1 3
3. O Solfezh 4 2 1 4
4. O Analize Harmonike 2 4
5. O Muzikë dhome 2 2 4
6. O Orkestër 4 4 4
7. O Histori muzike 2 2 3
8. Z Folklor 2 2 2
9. Z Jogga 2 2 2
                                 Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti  zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

Moduli: Instrumentet Frymore: (Flaut, Klarinetë ,Fagot, Saksofon, Trumpet,Trombon, Obo)

Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Flaut 5

•        Klarinetë 5

•        Saksofon 5

•        Trumpet 5

•        Fagot 5

•        Trombon 5

•        Obo 5

4 1 6
2. O Koorepetim 5 1 3
3. O Forma muzikore 1 2 4
4. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 4
5. O Muzikë dhome 3 2 4
6. O Orkestër 5 4 4
7. O Histori muzike 3 2 3
8. Z Inxhinieri akustike 1 2 2
9. Z Muzikë xhaz, pop dhe folk 1 2 2
Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

 

Viti III
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Flaut 6

•        Klarinetë 6

•        Saksofon 6

•        Trumpet 6

•         Fagot 6

•        Trombon 6

•        Obo 6

4 1 8
2. O Koorepetim 6 1 4
3. O Forma muzikore 2 2 4
4. O Muzikë dhome 4 2 4
5. O Orkestër 6 4 4
6. O Histori muzike kombëtare 2 4
7. Z Inxhinieri akustike 2 2 2
8. Z Muzikë xhaz, pop dhe folk 2 2 2
                      Gjithsej: 19 1 30
Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Moduli: Instrumentet Frymore: (Flaut, Klarinetë, Fagot, Saksofon, Trumpet, Trombon, Obo)

Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1:

•        Flaut 7

•        Klarinetë 7

•        Saksofon 7

•        Trumpet  7

•        Fagot  7

•        Trombon  7

•        Obo  7

4 10
2. O Koorepetim  7 2 4
3. O Big band  1

Orkestër 7

4 4
4. O Analizë e stileve muzikore 2 4
5. O Praktikë pedagogjike 1 2 2 6
6. Z Menaxhimi i  Artit muzikor 1 2 2
7. Z Praktike me trupa Profesionale 1 2 2
8. Z Estetikë e muzikës 1 2 2
Gjithsej: 18 2 30
Shënim: Studenti Punimin e  diplomës  1 e  zgjedhë instrumentin që e studion.

Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (Big band ose Orkestër).

Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2:

•        Flaut 8

•        Klarinetë 8

•        Saksofon  8

•        Trumpet  8

•        Fagot  8

•        Trombon 8

•        Obo  8

4 10
2. O Koorepetim  8 2 4
3. O Big band 2

Orkestër 8

4 4
4. O Praktikë pedagogjike 2 2 2 6
5. O Metodologji e hulumtimit shkencor 2 4
6. Z Menaxhimi  i  Artit muzikor 2 2 2
7. Z Estetikë e muzikës 2 2 2
8. Z Praktike me trupa Profesionale 2 2 2
                                   Gjithsej: 16 2 30
Shënim: Studenti punimin e  diplomës  2  e zgjedhë instrumentin që e studion.

Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (Big band 2 ose Orkestër 8).

Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Moduli: Instrumentet Harkore( “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas” )

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Violinë 3

•        Violë 3

•        Violonçel 3

•        Kontrabas 3

4 6
2. O Koorepetim 3 1 3
3. O Solfezh 3 2 4
4. O Harmoni 2 3
5. O Muzikë dhome 1 2 3
6. O Histori muzike 1 2 3
7. O Orkestër 3 4 4
8. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
9. Z Folklor 1 2 2
10. Z Teknologji informative 1 2 2
                                       Gjithsej: 20 30
Shënim: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Violinë 4

•        Violë 4

•        Violonçel 4

•        Kontrabas 4

4 6
2. O Koorepetim 4 1 4
3. O Solfezh 4 2 1 4
4. O Analize Harmonike 2 3
5. O Muzikë dhome 2 2 4
6. O Orkestër 4 4 4
7. O Histori muzike 2 2 3
8. Z Folklor 2 2 2
9. Z Teknologji informative  2 2 2
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Moduli: Instrumentet Harkore “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas”

Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Violinë 5

•        Violë 5

•        Violonçel 5

•        Kontrabas 5

4 1 6
2. O Koorepetim 5 1 3
3. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 4
4. O Muzikë dhome 3 2 4
5. O Orkestër 5 4 4
6. O Histori muzike 3 2 3
7. O Forma Muzikore 1 2 4
8. Z Inxhinieri akustike 1 2 2
9. Z Muzikë xhaz, pop dhe folk 1 2 2
                                   Gjithsej: 19 1 30
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O •        Violinë 6

•        Violë 6

•        Violonçel 6

•        Kontrabas 6

4 1 8
2. O Korepetim 6 1 4
3. O Muzikë dhome 4 2 4
4. O Histori muzike kombëtare 2 4
5. O Orkestër 6 4 4
6. O Forma Muzikore 2 2 4
7. Z Inxhinieri akustike 2 2 2
8. Z Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 2 2
                                   Gjithsej: 19 1 30
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Moduli: Instrumentet Harkore( “Violinë, Violë, Violonçelë, Kontrabas” )

Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1 :

•        Violinë  7

•        Violë  7

•        Violonçel 7

•        Kontrabas  7

4 10
2. O Koorepetim 7 2 4
3. O Analizë e stileve muzikore 2 1 4
4. O Orkestër 7 4 4
5. O Praktikë pedagogjike 1 2 2 6
6. Z Menaxhim i  Artit muzikor 1 2 2
7, Z Praktika me trupa profesionale 1 2 2
8. Z Estetikë e muzikës 1 2 2
                        Gjithsej: 18 2 30
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2:

•        Violinë  8

•        Violë  8

•        Violonçel 8

•        Kontrabas 8

4 10
2. O Koorepetim 8 2 4
3. O Praktikë pedagogjike 2 2 2 6
4. O Metodologjia e hulumtimit shkencor 2 1 4
5. O Orkestër  8 4 4
6. Z Menaxhim I artit muzikor 2 2 2
7, Z Praktika me trupa profesionale 2 2 2
8. Z Estetikë e muzikës 2 2 2
                                   Gjithsej: 18 2 30
Shënim: 1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Moduli: Solokëndim

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 3 4 1 6
2. O Koorepetim 3 1   4
3. O Solfezh 3 2 1 4
4. O Teknike Vokale 1 2   3
5. O Ansambël Vokal 1 2 1 4
6. O Piano obligative3 2   4
7. O Histori muzike 1 2   3
8. Z Folklor 1 2   2
9. Z Këndim koral 3 2   2
10. Z Jogga 1 2   2
11. Z Gjuhë italiane 3 2   2
                                   Gjithsej: 18 2 30
Vërejtje: 1.Studenti  zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

2. Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 4 4 1 6
2. O Ansambel Vokal 2 2 4
3. O Koorepetim 4 1 4
4. O Solfezh 4 2 1 4
5. O Teknike Vokale 2 2 3
6. O Piano obligative 4 2 4
7. O Histori muzike 2 2 3
8. Z Folklor 2 2 2
9. Z Këndim koral 4 2 2
10. Z Jogga 2 2 2
11. Z Gjuhë italiane 2 2
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim eshte e inkorporuar brenda orës.

Moduli: Solokëndim

Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 5(Kënga artistike

shqipe /lider ,oratorium,barok)

4 1 6
2. O Koorepetim 5 1 4
3. O Solfezh 5 2 3
4. O Forma Muzikore 1 2 3
5. O Muzikë dhome 1 2 4
6. O Pedagogji e Këndimit 1 2 3
7. O Lëvizje  skenike 2 2
8. O Histori muzike 3 2 3
9. Z Inxhinieri akustike 1 2 2
10. Z Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 2 2
11. Z Këndim koral 5 2 2
                                   Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

 

Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 6(Kënga artistike

shqipe /lider ,oratorium,barok)

4 1 6
2. O Koorepetim 6 1 4
3. O Solfezh 6 2 3
4. O Forma Muzikore 2 2 3
5. O Muzikë dhome 2 2 4
6. O Pedagogjia e Këndimit 2 2 3
7. O Lëvizje skenike 2 2
8. O Histori muzike kombëtare 2 3
9. Z Inxhinieri akustike 2 2 2
10. Z Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 2 2
11. Z Këndim koral 6 2 2
                                   Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

Moduli : Solokëndim

                                                                   Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1

•      Solokëndim (Kënga

artistike shqipe /lider ,oratorium,barok)

4 1 10
2. O Praktikë pedagogjike  1 2 2 6
3. O Koorepetim 7 2 4
4. O Studio operistike 1 2 1 4
5. O Analizë e stileve muzikore 2 4
6. Z Menaxhimi i Artit muzikor 1 2 2
7. Z Praktike me trupa profesional 1 2 2
8. Z Estetikë e muzikës 1 2 2
9. Z Këndim Koral  7 2 2
                                   Gjithsej: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Për lëndën Solokëndim ,lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2

Solokëndim(Kënga artistike shqipe /lider ,oratorium,barok)

4 1 10
2. O Koorepetim 8 2 4
3. O Praktikë pedagogjike 2 2 2 6
4. O Regji Operistike 2 1 2
5. O Metodologji e Hulumtimit Shkencor 2 4
6. O Dirigjim Koral 2 2
7. Z Menaxhimi  i Artit muzikor 2 2 2
8. Z Praktike me trupa profesional 2 2 2
9. Z Estetikë e muzikës 2 2 2
10. Z Këndim koral 8 2 2
                                   Gjithsej: 18 2 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Për lëndën Solokëndim, lënda Koorepetim është e inkorporuar brenda orës.

Moduli: Piano dhe Kitarë

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 3

Kitarë 3

4 6
2. O Solfezh 3 2 4
3. O Harmoni 2 3
4. O Koorepetim 1

Jazz muzikë 1

1 3
5. O Muzikë dhome 1 2 3
6. O Histori muzike  1 2 3
7. O Këndim koral 3 4 4
8. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
9. Z Folklor 1 2 2
10. Z Teknologji informative 1 2 2
        Gjithsej: 20 30
Shënim: 1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Koorepetim ose Jazz muzikë).

2. Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 4

Kitare 4

4 6
2. O Solfezh 4 2 4
3. O Analize Harmonike 2 3
4. O Koorepetim  2

Jazz muzikë 2

1 4
5. O Muzikë dhome 2 2 4
6. O Histori muzike 2 2 3
7. O Këndim koral 4 4 4
8. Z Folklor 2 2 2
9. Z Teknologji informative 2 2 2
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Koorepetim ose Jazz muzikë ).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

 

Moduli: Piano dhe Kitarë

Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 5

Kitarë 5

4 1 6
2. O Koorepetim 3 Jazz Kitarë 1 1 3
3. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 4
4. O Muzikë dhome 3/

Ansambël 1

2 4
5. O Histori muzike 3 2 3
6. O A-Vista 1

Literaturë e kitarës 1

2 4
7. O Forma Muzikore 1 2 2 4
8. Z Inxhinieri akustike 1 2 2
9. Z Muzikë xhaz,pop dhe folk 1 2 2
10. Z Këndim koral 5 2 2
                                   Gjithsej: 17 3 30
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 2(Koorepetim ose Jazz kitarë ) lëndët me numër 3 (Muzikë dhome /Ansambël)dhe lëndët me numër 5( A-vista/Literaturë e kitarës).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 6

Kitarë 6

4 1 8
2. O Koorepetim 4 Jazz Kitarë 2 1 4
3. O Muzikë dhome 4

Ansambël 2

2 4
4. O Histori muzike kombëtare 2 4
5. O A-vista 2

Literaturë e kitarës 2

2 4
6. O Forma Muzikore 2 2 2 4
7. Z Inxhinieri akustike 2 2 2
8. Z Muzikë xhaz,pop dhe folk 2 2 2
9. Z Këndim koral 6 2 2
                                   Gjithsej: 17 3 30
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 2(Koorepetim ose Jazz kitarë ), lëndët me numër 4 (Muzikë dhome /Ansambël)dhe lëndët me numër 6( A-vista/Literaturë e kitarës).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

 

Moduli: Piano dhe Kitarë

Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1

✓  Piano

✓  Kitarë

4 1 10
2. O Analizë e stileve muzikore 2 4
3. O Koorepetim 5 2 2 4
Ansambël i Kitarevë  1
4. O Praktikë pedagogjike 1

✓  Piano

✓  Kitarë

2 2 6
5. O Jazz improvizim 1 1 4
6. Z Menaxhim i  Artit muzikor 1 2 2
7. Z Praktika me trupa profesionale 1 2 2
8. Z Estetikë e muzikës 1 2 2
9. Z Këndim koral 7 2 2
                        Gjithsej: 15 5 30
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga  lëndët (Koorepetim 5 ose Ansambël i kitarevë).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

                                                                                                    

Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2

✓  Piano

✓  Kitarë

4 1 10
2. O Metodologjia e Hulumtimit Shkencor 2 4
3. O Praktikë pedagogjike 2

✓  Piano

✓  Kitarë

2 2 6
4. O Jazz improvizim 2 1 4
5. O Koorepetim 6

Ansambël i kitareve 2

2 2 4
6. Z Menaxhim i artit muzikor2 2 2
7. Z Praktika me trupa profesionale 2 2 2
8. Z Estetikë e muzikës 2 2 2
9. Z Këndim koral 8 2 2
                                   Gjithsej: 15 5 30
Shënim :1.Studenti varësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga  lëndët (Koorepetim ose Ansambël i kitareve).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore .

 

Translate »