Edukim Artistik ne Interpretim 2019-2022

Programi i studimit Edukim Artistik ne Interpretim – bachelor  2019-2022

Modulet (frymore, harkore, solokendim dhe piano/kitare)

Viti I
Semestri I Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Instrumenti 4 1 6
2. O Solfezh 1 2 1 5
3. O Teori muzike 1 2 1 5
4. O Psikologji e edukimit 1 2 3
5. O Orkester /Kor 1 4 4
6. O  Piano-obligative/Instrumenti i dytë 1 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
Gjithsenjë:

 

17 3 30
Vërejtje:  1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore

Viti I
Semestri II Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Instrumenti 2 4 1 6
2. O Solfezh 2 2 1 5
3. O Bazat e harmonise 1 2 2 5
4. O Korepetim 1 1 3
5. O Orkester /Kor 2 4 4
6. O  Piano – Obligative/Instrumenti i dytë 2 1 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
Gjithsej:

 

16 4 30
Vërejtje:  1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore

Moduli: Instrumentet Frymore

(Flaute,Klarinete,Fagot,Saksofon,Trumpet,Trombon,Obo)

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 3 4 6
2. O Koorepetim 2 1 3
3. O Solfezh 3 2 3
4. O Harmoni 1 2 3
5. O Pedagogji e Instrumentit I 1 2
6. O Muzikë dhome 1 2 3
7. O Orkestër 3 4 4
8. O Histori muzike 1 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 4 4 6
2. O Praktikë koncertale 1 1 2
3. O Solfezh 4 2 3
4. O Analize Harmonike 1 2 3
5. O Korepetim 3 1 3
6. O Muzikë dhome 2 2 3
7. O Orkestër 4 4 4
8. O Histori muzike 2 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 5 4 1 6
2. O Korepetim 4 1 3
3. O Forma muzikore 1 2 4
4. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 3
5. O Muzikë dhome 3 2 4
6. O Orkestër 3 4 4
7. O Histori muzike kombëtare 1 2 3
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 6 4 1 6
2. O Praktikë koncertale 2 2 3
3. O Korepetim 5 1 3
4. O Forma muzikore 2 2 4
5. O Muzikë dhome 4 2 4
6. O Orkestër 4 4 4
7. O Histori Instrumenti 2 3
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo VII 4 1 8
2. O Praktikë koncertale 3 2 4
3. O Korepetim 6 1 3
4. O Big band/Orkester 4 4
5. O Praktike me trupa Profesionale 1 2 4
6. O Pedagogji 1

(mesim praktik)

2 2 4
7. Z Lenda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shenim :Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (big band ose orkestër).
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 4 1 8
2. O Praktikë koncertale 4 2 4
3. O Korepetim 7 1 3
4. O Big band/Orkester 4 4
5. O Pedagogji  2

(mesim praktik)

2 2 4
6. O Metodologji e hulumtimit 2 4
7. Z Lenda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 17 3 30
Shenim :Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (big band ose orkestër).
Moduli: Instrumentet Harkore

(Violinë,Violë,Violonçelë,Kontrabas)

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 6
2. O Korepetim 2 1 3
2. O Solfezh 3 2 3
3. O Harmoni 1 2 3
5. O Muzikë dhome 1 2 3
6. O Histori muzike 1 2 3
7. O Orkestër 3 4 4
8. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim :Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 6
2. O Praktika koncertale 1 1 2
3. O Koorepetim 3 1 3
4. O Solfezh 4 2 3
5. O Analize Harmonike 1 2 3
6. O Muzikë dhome 2 2 3
7. O Orkestër 4 4 4
7. O Histori muzike 2 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonçelë/Kontrabas/ 4 1 6
2. O Koorepetim 4 1 3
3. O Pedagogji e Instrumentit 2 3
4. O Muzikë dhome 3 2 4
5. O Orkester 5 4 4
6. O Histori muzike kombëtare 1 2 3
7. O Forma Muzikore 1 2 4
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 1 6
2. O Korepetim 5 1 3
3. O Praktikë koncertale 2 2 3
4. O Muzikë dhome 4 2 4
5. O Histori e instrumentit 2 3
6. O Orkestër 4 4 4
7. O Forma Muzikore 2 2 4
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 19 1 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas/ 4 1 8
2. O Praktika koncertale 3 2 4
3. O Korepetim 6 1 3
4. O Praktika me trupa profesionale 1 2 4
5. O Orkester 5 4 4
6. O Pedagogji 1

(mesim praktik)

2 2 4
7. Z Lenda zgjedhore nga lista e lendeve 2 3
                        Gjithsejt: 17 3 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 1 8
2. O Korepetim 7 1 3
3. O Praktika koncertale 3 2 4
4. O Pedagogji 2

(mesim praktik)

2 2 4
5. O Metodologjia e hulumtimi 2 4
6. O Orkester  6 4 4
7. Z Lenda zgjedhore nga lista e lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 14 6 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Moduli: Solokëndim
Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 3 4 6
2. O Korepetim 2 2 3
3. O Solfezh 3 2 3
4. O Teknika Vokale 1 2 3
5. O Ansambel vokal 1 2 1 4
6. O Piano-obligat 3 2 4
7. O Pedagogji e kendimit 1 2
7. O Histori muzike 1 2 2
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 4 4 6
2. O Praktika koncertale  1 1 2
3. O Ansambli Vokal 2 2 1 4
4. O Koorepetim 3 2 3
5. O Solfezh 4 2 3
6. O Teknika Vokale 2 2 3
7. O Piano-obligative 4 2 3
8. O Histori e Stileve Muzikore 1 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 5-

Kenga Artistike Shqipe/

Oratoriume ,lider dhe barok

4 6
2. O Korepetim 4 2 3
3. O Solfezh 5 2 3
4. O Forma Muzikore 1 2 3
6. O Muzikë dhome 1 2 4
7. O Pedagogji e Kendimit 2 2 2
7. O Aktrim /Vallezim per Solokengetar 1 2 3
8. O Diksion  1 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 6-

Kenga Artistike Shqipe/

Oratorium ,lider dhe barok

4 6
2. O Praktikë koncertale 2 2 3
3. O Koorepetim 5 2 3
4. O Solfezh 6 2 3
5. O Forma Muzikore 2 2 4
6. O Muzikë dhome 2 2 4
7. O Pedagogjia e Kendimit 3 2 2
8. O Dirigjim Koral 1 2 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 20 3
                                   Gjithsenj: 20 0 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
                                                                                               Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 7-

(kenga artistike shqipe/koraturium,lider dhe barok) /punim diplome

4 1 8
2. O Pedagogji 1

(mesim praktik)

2 2 4
3. O Praktika koncertale 3 2 4
4. O Koorepetim 6 2 3
5. O Studio operistike 1 2 1 4
6. O Praktike me trupa profesional 2 4
7. Z Lenda zgjedhore nga lista e lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 8-

(kenga artistike shqipe/oratorium,lider dhe barok) /punim iploma

4 1 8
2. O Praktika Koncertale 4 2 4
3. O Koorepetim 7 2 3
3. O Pedagogji 2

(mesim praktik)

2 2 4
4. O Studio operistike 2 2 1 4
5. O Metodologji e Hulumtimi 2 4
6. O Regji Operistike 1 2 3
                                   Gjithsenj: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 Moduli: Piano dhe Kitarë
Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 3/Kitare 3 4 6
2. O Solfezh3 2 3
3. O Harmoni 2 2 3
4. O Korepetim 2/ Jazz muzikë 1 1 3
5. O Muzikë dhome 1 2 3
6. O Histori muzike 3 2 3
7. O Orkestër 1/Kor 1 4 4
8. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
        Gjithsenj: 20 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë )dhe lënda me numër 7(Orkestër ose Kor).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore

Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 4/Kitare 4 4 6
2. O Solfezh4 2 3
3. O Analize Harmonike 1 2 3
4. O Korepetim 3 /Jazz muzikë 2 1 3
5. O Muzikë dhome 2 2 3
6. O Histori muzike 4 2 3
7. O Orkestër 2/Kor 2 4 4
8. O Praktika koncertale 1 1 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 20 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë )dhe lëndët me numër 7(Orkestër ose Kor).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 5/Kitare 5 4 1 6
2. O Korepetim 4/ Jazz Kitare 1 1 3
3. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 3
3. O Muzikë dhome 3 2 4
4. O Histori muzike kombëtare 2 3
5. O A-Vista 1/Literature e kitares 1 2 4
6. O Forma Muzikore 1 2 2 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Korepetim ose Jazz kitare )dhe lëndët me numër 7( A-vista/Literature e kitares).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 6/Kitare 6 4 1 6
2. O Korepetim 5/Jazz Kitare 2 1 3
3. O Praktikë koncertale 2 2 3
4. O Muzikë dhome 4 2 4
5. O Histori e instrumentit 2 3
6. O A-vista 2/Literature e kitares 2 2 4
7. O Forma Muzikore 2 2 2 4
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Korepetim ose Jazz kitare )dhe lëndët me numër 7(Orkestër ose A-vista).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome

Piano/Kitare

4 1 8
2. O Praktike koncertale 3 2 4
3. O Praktika me trupa profesionale 2 4
4. O Duo pianistic 1/Ansambel kitareve  1 4 4
5. O Pedagogji 1

(mesim praktik) pianos /kitares

2 2 4
6. O Jazz improvizim 1

 

1 3
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                        Gjithsejt: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga  lëndët me numër 6(Duo pianistik ose Ansambël i kitareve).
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome

Piano/Kitare

4 1 8
2. O Metodologjia e hulumtimit 2 4
3. O Praktika koncertale 4 2 4
4. O Pedagogji 2

(mesim praktik) pianos /kitares

2 2 4
5. O Jazz improvizim 2 1 3
6. Duo pianistic 2 /Ansambel Kitareve 2 4 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga  lëndët me numër 6(Duo pianistik ose Ansambël i kitareve).
Lëndët zgjedhore / për të gjitha modulet
Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. Z Gjuhë angleze 2 3
2. Z Teknologji informacionit 2 3
3. Z Etnomuzikologji 2 3
4. Z Menaxhim i artit muzikor 2 3
5. Z Folklor 2 3
6. Z Inxhinjeri akustike 2 3
7. Z Gjuhë italiane 2 3
8. Z Muzika Jazz,Pop dhe Folk 2 3
9. Z Estetika e muzikës 2 3
10. Z Mjuzikëll 2 3
11. Z Gjuhe Shqipe 2 3
12. Z Aleksander Teknik/Joga 2 3
13. Z Kendim Koral 2 3
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore për çdo semestër

 

Please follow and like us: