fbpx

Edukim Artistik ne Interpretim 2019-2022

Programi i studimit Edukim Artistik ne Interpretim – bachelor  2019-2022

Shef i departamentit: Prof.asoc. Fatbardh Gashi

Modulet (frymore, harkore, solokendim dhe piano/kitare)

Viti I
Semestri I Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Instrumenti 4 1 6
2. O Solfezh 1 2 1 5
3. O Teori muzike 1 2 1 5
4. O Psikologji e edukimit 1 2 3
5. O Orkester /Këndim koral 1 4 4
6. O  Piano-obligative/Instrumenti i dytë 1 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
Gjithsenjë:

 

17 3 30
Vërejtje:  1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore

Viti I
Semestri II Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Instrumenti 2 4 1 6
2. O Solfezh 2 2 1 5
3. O Bazat e harmonise 2 2 5
4. O Korepetim 1 1 3
5. O Orkester /Këndim koral 2 4 4
6. O  Piano – Obligative/Instrumenti i dytë 2 1 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
Gjithsej:

 

16 4 30
Vërejtje:  1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore

Moduli: Instrumentet Frymore

(Flaute,Klarinete,Fagot,Saksofon,Trumpet,Trombon,Obo)

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 3 4 6
2. O Koorepetim 2 1 3
3. O Solfezh 3 2 3
4. O Harmoni 1 2 3
5. O Pedagogji e Instrumentit I 1 2
6. O Muzikë dhome 1 2 3
7. O Orkestër 3 4 4
8. O Histori muzike 1 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 4 4 6
2. O Praktikë koncertale 1 1 2
3. O Solfezh 4 2 3
4. O Analize Harmonike 1 2 3
5. O Korepetim 3 1 3
6. O Muzikë dhome 2 2 3
7. O Orkestër 4 4 4
8. O Histori muzike 2 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listës se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 5 4 1 6
2. O Korepetim 4 1 3
3. O Forma muzikore 1 2 4
4. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 3
5. O Muzikë dhome 3 2 4
6. O Orkestër 5 4 4
7. O Histori muzike kombëtare 1 2 3
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 6 4 1 6
2. O Praktikë koncertale 2 2 3
3. O Korepetim 5 1 3
4. O Forma muzikore 2 2 4
5. O Muzikë dhome 4 2 4
6. O Orkestër 6 4 4
7. O Histori Instrumenti 2 3
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1 Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 4 1 8
2. O Praktikë koncertale 3 2 4
3. O Korepetim 6 1 3
4. O Big band/Orkester 7 4 4
5. O Praktike me trupa Profesionale 1 2 4
6. O Pedagogji 1

(mesim praktik)

2 2 4
7. Z Lenda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shenim :Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (big band ose orkestër).
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2 Flautë /Klarinet  / Fagot  / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 4 1 8
2. O Praktikë koncertale 4 2 4
3. O Korepetim 7 1 3
4. O Big band/Orkester 8 4 4
5. O Pedagogji  2

(mesim praktik)

2 2 4
6. O Metodologji e hulumtimit 2 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listës se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 17 3 30
Shenim :Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (big band ose orkestër).
Moduli: Instrumentet Harkore

(Violinë,Violë,Violonçelë,Kontrabas)

Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 3 4 6
2. O Korepetim 2 1 3
2. O Solfezh 3 2 3
3. O Harmoni 1 2 3
5. O Muzikë dhome 1 2 3
6. O Histori muzike 1 2 3
7. O Orkestër 3 4 4
8. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listës se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim :Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 4 6
2. O Praktika koncertale 1 1 2
3. O Koorepetim 3 1 3
4. O Solfezh 4 2 3
5. O Analize Harmonike 1 2 3
6. O Muzikë dhome 2 2 3
7. O Orkestër 4 4 4
7. O Histori muzike 2 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listës se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 20 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonçelë/Kontrabas 5 4 1 6
2. O Koorepetim 4 1 3
3. O Pedagogji e Instrumentit 2 3
4. O Muzikë dhome 3 2 4
5. O Orkester 5 4 4
6. O Histori muzike kombëtare 1 2 3
7. O Forma Muzikore 1 2 4
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 6 4 1 6
2. O Korepetim 5 1 3
3. O Praktikë koncertale 2 2 3
4. O Muzikë dhome 4 2 4
5. O Histori e instrumentit 2 3
6. O Orkestër 6 4 4
7. O Forma Muzikore 2 2 4
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 19 1 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1 Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas/ 4 1 8
2. O Praktika koncertale 3 2 4
3. O Korepetim 6 1 3
4. O Praktika me trupa profesionale 1 2 4
5. O Orkester 7 4 4
6. O Pedagogji 1

(mesim praktik)

2 2 4
7. Z Lenda zgjedhore nga lista e lendeve 2 3
                        Gjithsejt: 17 3 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2 Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 1 8
2. O Korepetim 7 1 3
3. O Praktika koncertale 3 2 4
4. O Pedagogji 2

(mesim praktik)

2 2 4
5. O Metodologjia e hulumtimi 2 4
6. O Orkester  8 4 4
7. Z Lenda zgjedhore nga lista e lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 14 6 30
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.
Moduli: Solokëndim
Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 3 4 6
2. O Korepetim 2 2 3
3. O Solfezh 3 2 3
4. O Teknika Vokale 1 2 3
5. O Ansambel vokal 1 2 1 4
6. O Piano-obligat 3 2 4
7. O Pedagogji e kendimit 1 2
7. O Histori muzike 1 2 2
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsej: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 4 4 6
2. O Praktika koncertale  1 1 2
3. O Ansambli Vokal 2 2 1 4
4. O Koorepetim 3 2 3
5. O Solfezh 4 2 3
6. O Teknika Vokale 2 2 3
7. O Piano-obligative 4 2 3
8. O Histori e Stileve Muzikore 1 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 1 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 5-

Kenga Artistike Shqipe/

Oratoriume ,lider dhe barok

4 6
2. O Korepetim 4 2 3
3. O Solfezh 5 2 3
4. O Forma Muzikore 1 2 3
6. O Muzikë dhome 1 2 4
7. O Pedagogji e Kendimit 2 2 2
7. O Aktrim /Vallezim per Solokengetar 1 2 3
8. O Diksion  1 2 3
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 19 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 6-

Kenga Artistike Shqipe/

Oratorium ,lider dhe barok

4 6
2. O Praktikë koncertale 2 2 3
3. O Koorepetim 5 2 3
4. O Solfezh 6 2 3
5. O Forma Muzikore 2 2 4
6. O Muzikë dhome 2 2 4
7. O Pedagogjia e Kendimit 3 2 2
8. O Dirigjim Koral 1 2 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 20 3
                                   Gjithsenj: 20 0 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
                                                                                               Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 7-

(kenga artistike shqipe/koraturium,lider dhe barok) /punim diplome

4 1 8
2. O Pedagogji 1

(mesim praktik)

2 2 4
3. O Praktika koncertale 3 2 4
4. O Koorepetim 6 2 3
5. O Studio operistike 1 2 1 4
6. O Praktike me trupa profesional 2 4
7. Z Lenda zgjedhore nga lista e lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Solokëndim 8-

(kenga artistike shqipe/oratorium,lider dhe barok) /punim iploma

4 1 8
2. O Praktika Koncertale 4 2 4
3. O Koorepetim 7 2 3
3. O Pedagogji 2

(mesim praktik)

2 2 4
4. O Studio operistike 2 2 1 4
5. O Metodologji e Hulumtimi 2 4
6. O Regji Operistike 1 2 3
                                   Gjithsenj: 16 4 30
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore
 Moduli: Piano dhe Kitarë
Viti II
Semestri III Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 3/Kitare 3 4 6
2. O Solfezh3 2 3
3. O Harmoni 2 3
4. O Korepetim 2/ Jazz muzikë 1 1 3
5. O Muzikë dhome 1 2 3
6. O Histori muzike 1 2 3
7. O Orkestër 1/Këndim koral 3 4 4
8. O Pedagogji e Instrumentit 1 1 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
        Gjithsenj: 20 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë )dhe lënda me numër 7(Orkestër ose Këndim koral).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore

Viti II
Semestri IV Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 4/Kitare 4 4 6
2. O Solfezh4 2 3
3. O Analize Harmonike 1 2 3
4. O Korepetim 3 /Jazz muzikë 2 1 3
5. O Muzikë dhome 2 2 3
6. O Histori muzike 2 2 3
7. O Orkestër 2/Këndim koral 4 4 4
8. O Praktika koncertale 1 1 2
9. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 20 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë )dhe lëndët me numër 7(Orkestër ose Këndim koral).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

Viti III
Semestri V Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 5/Kitare 5 4 1 6
2. O Korepetim 4/ Jazz Kitare 1 1 3
3. O Pedagogji e Instrumentit 2 2 3
3. O Muzikë dhome 3 2 4
4. O Histori muzike kombëtare 2 3
5. O A-Vista 1/Literature e kitares 1 2 4
6. O Forma Muzikore 1 2 2 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Korepetim ose Jazz kitare )dhe lëndët me numër 7( A-vista/Literature e kitares).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

Viti III
Semestri VI Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Piano 6/Kitare 6 4 1 6
2. O Korepetim 5/Jazz Kitare 2 1 3
3. O Praktikë koncertale 2 2 3
4. O Muzikë dhome 4 2 4
5. O Histori e instrumentit 2 3
6. O A-vista 2/Literature e kitares 2 2 4
7. O Forma Muzikore 2 2 2 4
8. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Korepetim ose Jazz kitare )dhe lëndët me numër 7(Orkestër ose A-vista).

2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore.

Viti IV
Semestri VII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 1

Piano/Kitare

4 1 8
2. O Praktike koncertale 3 2 4
3. O Praktika me trupa profesionale 2 4
4. O Duo pianistic 1/Ansambel kitareve  1 4 4
5. O Pedagogji 1

(mesim praktik) pianos /kitares

2 2 4
6. O Jazz improvizim 1 1 3
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                        Gjithsejt: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga  lëndët me numër 6(Duo pianistik ose Ansambël i kitareve).
Viti IV
Semestri VIII Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. O Punim diplome 2

Piano/Kitare

4 1 8
2. O Metodologjia e hulumtimit 2 4
3. O Praktika koncertale 4 2 4
4. O Pedagogji 2

(mesim praktik) pianos /kitares

2 2 4
5. O Jazz improvizim 2 1 3
6. Duo pianistic 2 /Ansambel Kitareve 2 4 4
7. Z Lënda zgjedhore prej listes se lendeve 2 3
                                   Gjithsenj: 17 3 30
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga  lëndët me numër 6(Duo pianistik ose Ansambël i kitareve).
Lëndët zgjedhore / për të gjitha modulet
Orët/Javë
Nr. O/Z LËNDËT L U ECTS
1. Z Gjuhë angleze 2 3
2. Z Teknologji informacionit 2 3
3. Z Etnomuzikologji 2 3
4. Z Menaxhim i artit muzikor 2 3
5. Z Folklor 2 3
6. Z Inxhinjeri akustike 2 3
7. Z Gjuhë italiane 2 3
8. Z Muzika Jazz,Pop dhe Folk 2 3
9. Z Estetika e muzikës 2 3
10. Z Mjuzikëll 2 3
11. Z Gjuhe Shqipe 2 3
12. Z Aleksander Teknik/Joga 2 3
13. Z Kendim Koral 2 3
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore për çdo semestër

 

Translate »