fbpx

E Drejta Ndërkombetare dhe Evropiane LLM 2019-2022

Programi i studimit E Drejta Ndërkombetare dhe Evropiane LLM 2019-2022

Viti I
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O E Drejta Kushtetuese Evropiane dhe të Drejtat e Njeriut 2 1 5
2. O Përgjegjësia Ndërkombëtare 2 1 5
3. O E Drejta Evropiane e Tregut të Brendshëm 2 1 5
4. Z E Drejta Ndërkombëtare dhe  Krahasimore Evropiane e Mjedisit 2 1 4
5 Z E Drejta Evropiane e Punës dhe Politika Sociale 2 1 4
6 Z E Drejta Evropiane dhe Ndërkombëtare e Migracionit 2 2 4
7 Z Dizajnimi i Kërkimeve dhe Metodat për Juristët 2 2 4
Sub-totali 23
Semestri II
8 O Marrëdhëniet e jashtme të BE 2 1 5
9 O BE dhe Gjykatat 2 2 5
10 O E Drejta Evropiane e Konkurrencës 2 1 5
11 Z E Drejta e OBT-së dhe Tregtisë 2 1 4
12 Z E drejta evropiane e pronësisë intelektuale 2 1 4
13 Z Globalizimi i Drejtës së Kartelave 2 1 4
14 Z E Drejta Klimatike 2 1 4
Sub-totali     23
Tema e Masterit 14
TOTALI 60
Shënim: studenti në semestër zgjedh së paku dy lëndë zgjedhore

 

Translate »