INNOVATION CONFERENCE Business and education : Challenges and opportunities

INNOVATION CONFERENCE Business and education : Challenges and opportunities

Në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë u mbajt konferenca e inovacionit “Business and education : Challenges and opportunities”. Në këtë konferencë kishte pjesëmarrës të shumtë, nga institucione të ndryshme, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare. 
Konferenca ishte e ndarë në katër sesione. Tema e sesionit të parë ishte “The information Age: Economy, Society and Culture”. Tema e sesionit të dytë ishte “Gender differences of entrepreneurial challenges”. Tema e sesionit të tretë ishte “Enhancing student readiness for labour market”, kurse sesioni i katërt ishte si rishqyrtim i gjithë konferencës. Në të gjitha sesionet, panelistët diskutuan rreth temave të mësipërme, mirëpo mundësinë e pyetjeve dhe komenteve e kishin edhe të pranishmit e tjerë. 
Qëllmi i kësaj konference ishte të bashkojë akterët kryesorë nga komuniteti i biznesit të Kosovës dhe sektori i Arsimit të Lartë, për të diskutuar sfidat dhe mundësitë në të dy sektorët: ndryshimin dhe zgjerimin e misiomit të IAL-ve në eksplorimin e qasjeve të reja për afrimin me nevojat e tregut të punës dhe trajtimin e cilësisë ekzistuese dhe mospërputhjet e aftësive, si dhe nxitjen e stazhit ndërkombëtar dhe kombëtar për punësimin e studentëve.

Please follow and like us: