fbpx

Menaxhimi në Turizëm,  Hoteleri dhe Mjedis 2019-2022

Pasqyra e programit, Menaxhimi në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis Bachelor 2019-2022

Përmbajtja e shkurtër e programit

Viti I
Semestri I Orë-Javë
Nr. O/Z PGJ/PL Lëndët L U ECTS
1. O PGj Matematikë 2 2 6
2. O PGj Bazat e menaxhimit 2 2 6
3. O PGj Teknologji informacionit 2 2 6
Profesionale
4. O HT Biznesi në turizëm dhe hoteleri 2 2 5
5. O HT Hyrje në turizëm dhe hoteleri 3 2 7
6. O M Hyrje në shkencat mjedisore 3 2 7
7. O M Menaxhimi dhe mbrojtja e mjedisit 2 2 5
Totali 30
Semestri II Orë-Javë
Nr. O PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Statistikë 2 2 6
2. O PGj Shkrimi akademik 2 2 6
3. O PGj Gjuhë huaj 1 Anglisht 2 2 5
Gjermanisht 2 2 5
Profesionale
4. O HT Hyrje në ekonomi 3 2 7
5. O HT Kontabilitet 2 2 6
6. O M E drejta mjedisore 3 2 7
7. O M Menaxhimi mjedisor dhe industria 2 2 6
Totali 30
iti II
Semestri III Orë-Javë
Nr. O/Z PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Trashëgimia kulturore 2 2 6
2. O PGj Marketingu 3 2 7
3. O PGj Menaxhimi i ushqimit dhe pijeve 2 2 6
Profesionale
4 O HT Organizimi dhe menaxhimi i ngjarjeve 2 2 6
5 O HT E drejta biznesore 2 2 5
6 O M Toksikologjia mjedisore 2 2 6
7 O M Menaxhimi i cilësise së ajërit 2 2 5
Totali 30
Semestri IV Orë-Javë
Nr. 0/Z PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Gjeografia turistike 2 2 6
2. O PGj Menaxhimi i burimeve njerëzore 2 2 6
3. O PGj Ekologjia 2 2 6
4. O PGj

 

Gjuhë e huaj 2

Anglisht 2 2 6
Gjermanisht 2 2 6
Profesionale
5. O HT Financat në turizëm dhe hoteleri 2 2 6
6. O M Politika e burimeve natyrore 2 2 6
Totali 30
Viti III
Semestri V Orë-Javë
Nr. 0/Z PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Mësimi praktik 0 2 8
2. O PGj Burimet e turizmit natyror 2 2 6
3 O PGJ Mjedisi dhe ekonomia e burimeve natyrore 2 2 6
Profesionale
4. Z HT Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë 2 2 5
5. Z HT Industria e turizmit 2 2 5
6 Z HT Menaxhimi i cilësisë 2 2 5
8. Z M Pyjet dhe pejsazhet 2 2 5
9 Z M Monitorimi i ndryshimeve mjedisore 2 2 5
Totali 30
Viti III
Moduli Turizëm   Semestri VI Orë-Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1. O Tregu turistik 2 2 5
2. O Ekonomia e turizmit dhe biznesi 2 2 5
3. O Produkti  turistik 2 2 5
4. O Teza (Punimi i diplomës) 2 0 10
5. Z Agjencitë turistike 2 2 5
6 Z Sistemet informacionit dhe rezervimet në agjencitë e udhëtimit 2 2 5
Totali 30/180 ETC
Viti III
Moduli Hotelieri   Semestri VI Orë-Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1. O Industria e hoteliere 2 2 5
2. O Shkencat ushqimore 2 2 5
3. O Biznesi  hotelier 2 2 5
4. O Teza (Punimi i diplomës) 2 0 10
5. Z Shërbimet e klientit në hotele 2 2 5
6. Z Sistemet e informacionit dhe rezervimet në hotele 5
Totali 30/180 ETC
Viti III
Moduli Mjedis  Semestri VI Orë-Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1. O Menaxhimi i integruar i burimeve ujore 2 2 5
2. O Ndotja dhe mbrojtja e tokës 2 2 5
3. O Metodat e kërkimit 2 2 5
4. O Teza (Punimi i diplomës) 2 0 10
5. Z Trajtimi i (Mikro) ndotësve në sistemet e tokës dhe ujërave te zeza 2 2 5
6. Z Hyrje ne teknologjia mjedisore 2 2 5
Totali 30/180 ETC
Translate »