fbpx

Menaxhim në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis 2022-2025

PROGRAMI I STUDIMIT MENAXHMENT NË TURIZËM, HOTELIERI DHE MJEDIS – BACHELOR 2022-2025

Specializimet:

·         Menaxhim në Turizëm

·         Menaxhim në Hotelieri

·         Menaxhim në Mjedis

Viti I
Semestri I Orë-Javë
Nr. O/Z PGJ/PL Lëndët L U ECTS
1. O PGj Matematikë 2 2 6
2. O PGj Bazat e menaxhimit 2 2 6
3. O PGj Bazat e informatikes 2 2 6
4. O HT Biznesi në turizëm dhe hoteleri 2 2 5
5. O HT Hyrje në turizëm dhe hoteleri 2 2 7
6. O M Hyrje në shkencat mjedisore 2 2 7
7. O M Pyjet dhe pejsazhet 2 2 5
Totali 30
Semestri II Orë-Javë
Nr. O PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Statistikë 2 2 6
2. O PGj Shkrimi akademik 2 2 6
3. O PGj Gjuhë huaj 1 Anglisht 2 2 5
Gjermanisht 2 2 5
Profesionale
4. O HT Hyrje në ekonomi 2 2 7
5. O HT Kontabilitet ne turizem dhe hoteleri 2 2 6
6. O M E drejat dhe politikat  mjedisore 2 2 7
7. O M Menaxhimi mjedisor dhe industria 2 2 6
Totali 30
Viti II
Semestri III Orë-Javë
Nr. O/Z PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Trashëgimia kulturore 2 2 6
2. O PGj Hyrje ne marketing 2 2 7
3. O PGj Menaxhimi i ushqimit dhe pijeve 2 2 6
4 O HT Organizimi dhe menaxhimi i ngjarjeve 2 2 6
5 O HT E drejta ne turizem dhe hoteleri 2 2 5
6 O M Toksikologjia mjedisore 2 2 6
7 O M Menaxhimi i cilësise ajërit 2 2 5
Totali 30
Semestri IV Orë-Javë
Nr. 0/Z PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Gjeografia turistike 2 2 6
2. O PGj Menaxhimi i burimeve njerëzore 2 2 6
3. O PGj Ekologjia 2 2 6
4. O PGj  

Gjuhë e huaj 2

Anglisht 2 2 6
Gjermanisht 2 2 6
5. O HT Financat në turizëm dhe hoteleri 2 2 6
6. O M Ndotja dhe mbrojtja e tokës 2 2 6
Totali 30
Viti III
Semestri V Orë-Javë
Nr. 0/Z PGj/PF Lëndët L U ECTS
1. O PGj Mësimi praktik 0 3 8
2. O PGj Ekoturizmi 2 2 6
3 O PGJ Mjedisi dhe ekonomia e burimeve natyrore 2 2 6
4. Z HT Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë 2 2 5
5. Z HT Menxhimi Strategjik 2 2 5
6 Z HT Menaxhimi i cilësisë 2 2 5
8. Z M Menaxhimi i Mbeturinave 2 2 5
9 Z M Menaxhimi i burimeve ujore 2 2 5
Totali 30
Viti III
Moduli Turizëm   Semestri VI Orë-Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1. O Zhvillimi dhe planifikimi i turizmit 2 2 5
2. O Ekonomia e turizmit dhe biznesi 2 2 5
3. O Produkti  turistik 2 2 5
4. O Teza (Punimi i diplomës) 2 0 10
5. Z Agjencitë turistike 2 2 5
6 Z Sistemet informacionit dhe rezervimet në agjencitë e udhëtimit 2 2 5
Totali 30/180 ETC
Viti III
Moduli Hotelieri   Semestri VI Orë-Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1. O Industria  hoteliere 2 2 5
2. O Menaxhimi i sherbimit te ushqimit 2 2 5
3. O Lidershipi 2 2 5
4. O Teza (Punimi i diplomës) 2 0 10
5. Z Shërbimet e klientit në hotele 2 2 5
6. Z Sistemet e informacionit dhe rezervimet në hotele 5
Totali 30/180 ETC
Viti III
Moduli Mjedis  Semestri VI Orë-Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1. O Projekti Studime Mjedisore 2 2 5
2. O Menaxhimi dhe mbrojtja e mjedisit 2 2 5
3. O Metodat e kërkimit 2 2 5
4. O Teza (Punimi i diplomës) 2 0 10
5. Z Trajtimi i  ujërave te zeza 2 2 5
6. Z Edukimi dhe perceptimi Mjedisor 2 2 5
Totali 30/180 ETC

 

Translate »