fbpx

Menaxhim Mjedisi Master 2021-2024

 

Viti I
Semestri I Orë Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Menaxhimit i integruar i burimeve ujore II 2 2 7  
2. O Principet dhe praktikat e Menaxhimt të Mbeturinave 2 2 6  
3. O Konservimi (ruatja) e biodiversitetit 2 2 7  
4. O Zhvillimi i qendrueshem 2 2 6  
5. Z Menaxhimi i zonave te mbrotjura 2 0 4  
6. Z Ekologjia e pyjeve 2 1 4  
Semestri II Orë Javë  
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Menaxhimi i përdorimit të tokës 2 2 6  
2. O Studimet e avanacuara në legjislacionin mjedisor 2 2 6  
3. O Prinicpet e menaxhimit te kualitetit te ajrit 2 2 6  
4. O Ekonomia e mjedisit dhe menaxhimi i resurseve natyrore 2 2 7  
5. Z Energjia dhe Ndryshimet Klimatike 2 0 5  
6. Z Planifikimi hapësinor 2 1 5  
Viti II
Semestri III Orë Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Vleresimi i Ndikimit në Mjedis dhe Vlerësimi Strategjik Mjedisor 2 2 6  
2. O GIS 2 2 5  
3. O Metodologjia e hulumtimit shkencor 2 2 7  
4. O Analiza e te dhenave mjedisore 2 2 5  
5. O Journal club 1 0 2  
6. Z Intership   4 5  
7. Z. Auditimi Mjedisor 2 0 5  
Semestri IV Orë Javë  
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Punimi i temës master     30  

 

Please follow and like us:
ShqipBosanskiEnglish