fbpx

Menaxhim Mjedisi Master 2021-2024

Menaxhim Mjedisi Master 2021-2024

Përmbajtja e shkurtër e programit

Viti I
Semestri I Orë Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Menaxhimit i integruar i burimeve ujore II 2 2 7
2. O Principet dhe praktikat e Menaxhimt të Mbeturinave 2 2 6
3. O Konservimi (ruatja) e biodiversitetit 2 2 7
4. O Zhvillimi i qendrueshem 2 2 6
5. Z Menaxhimi i zonave te mbrotjura 2 0 4
6. Z Ekologjia e pyjeve 2 1 4
Semestri II Orë Javë  
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Menaxhimi i përdorimit të tokës 2 2 6
2. O Studimet e avanacuara në legjislacionin mjedisor 2 2 6
3. O Prinicpet e menaxhimit te kualitetit te ajrit 2 2 6
4. O Ekonomia e mjedisit dhe menaxhimi i resurseve natyrore 2 2 7
5. Z Energjia dhe Ndryshimet Klimatike 2 0 5
6. Z Planifikimi hapësinor 2 1 5
Viti II
Semestri III Orë Javë
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Vleresimi i Ndikimit në Mjedis dhe Vlerësimi Strategjik Mjedisor 2 2 6
2. O GIS 2 2 5
3. O Metodologjia e hulumtimit shkencor 2 2 7
4. O Analiza e te dhenave mjedisore 2 2 5
5. O Journal club 1 0 2
6. Z Intership 4 5
7. Z. Auditimi Mjedisor 2 0 5
Semestri IV Orë Javë  
Nr. O Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Punimi i temës master 30

 

Translate »