fbpx

Menaxhim Mjedisi – Master 2014-2017

Menaxhim Mjedisi – Master 2014-2017

Përshkrimi i Planifikuar i programit Master (MSc)

Viti i parë- Semestri i parë

No.
Lëndët
H
ECTS
Obligative / Zgjedhore
1.
Ekonomija e Burimeve Naturore
4+2
9
O
2.
Politika Mjedisore dhe Ligji
3+2
8
O
3.
3+2
8
O
4.
Hulumtimi i Metodave Hulumtuese
2+2
5
E
5.
Hulumtimet në Mjediset Fizike
2+2
5
E
Totali
20
30

Viti parë – Semester i dytë

No.
Lëndët
H
ECTS
Obligative / Zgjedhore
1
Menaxhimi i ndotjes së mjedisit dhe mbetjeve të ngurta
4+2
9
O
2
Menaxhimi i zonave të Mbrojtura
3+2
8
O
3
Karboni & Energjija, Menaxhmenti
3+2
8
O
4
Biodiversiteti dhe mbrojtja Conservation- Nature
2+2
5
E
5
Institucionet dhe menaxhimit të mjedisit
2+2
5
E
Totali
20
30

Viti i II – Semestri i III

No.
Lëndët:
H
ECTS
Obligative / Zgjedhore
1
Menaxhimi i Minierave në Mjedis
3+2
8
O
2
4+2
9
O
3
Monitorimi i Mjedisit dhe sisiteme informacioni
3+2
8
O
4
Menaxhimi i Burimeve dhe Planifikimi Mjedisor
2+2
5
E
5
2+2
5
E
Totali
20
30

Viti i dytë-Semsetri i katërt

No. Lëndët H ECTS Obligative / Zgjedhore
1. Punimi i Magjistraturës 20 30 O
Totali 20 30
Translate »