fbpx

Menaxhim Mjedisi – Master 2014-2017

Menaxhim Mjedisi – Master 2014-2017

Përshkrimi i Planifikuar i programit Master (MSc)

Viti i parë- Semestri i parë

No. Lëndët H ECTS Obligative / Zgjedhore
1. Ekonomija e Burimeve Naturore 4+2 9 O
2. Politika Mjedisore dhe Ligji 3+2 8 O
3. Zhvillimi i qëndrueshëm 3+2 8 O
4. Hulumtimi i Metodave Hulumtuese 2+2 5 E
5. Hulumtimet në Mjediset Fizike 2+2 5 E
Totali 20 30

Viti parë – Semester i dytë

No. Lëndët H ECTS Obligative / Zgjedhore
1 Menaxhimi i ndotjes së mjedisit dhe mbetjeve të ngurta 4+2 9 O
2 Menaxhimi i zonave të Mbrojtura 3+2 8 O
3 Karboni & Energjija, Menaxhmenti 3+2 8 O
4 Biodiversiteti dhe mbrojtja Conservation- Nature 2+2 5 E
5 Institucionet dhe menaxhimit të mjedisit 2+2 5 E
Totali 20 30

Viti i II – Semestri i III

No. Lëndët: H ECTS Obligative / Zgjedhore
1 Menaxhimi i Minierave në Mjedis 3+2 8 O
2 Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis 4+2 9 O
3 Monitorimi i Mjedisit dhe sisiteme informacioni 3+2 8 O
4 Menaxhimi i Burimeve dhe Planifikimi Mjedisor 2+2 5 E
5 Ekoturizmi dhe Mjedisi 2+2 5 E
Totali 20 30

Viti i dytë-Semsetri i katërt

No. Lëndët H ECTS Obligative / Zgjedhore
1. Punimi i Magjistraturës 20 30 O
Totali 20 30
Translate »