fbpx
Agjencia e Statistikave të Kosovës mban sesion informues në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë

Agjencia e Statistikave të Kosovës mban sesion informues në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë

Në kuadër të projektit informues të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), u organizua një sesion informues në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë (UHZ). Ky sesion u zhvillua me studentët e UHZ, duke ofruar një platformë për shpjegimin detajuar të procesit të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave për vitin 2023.

Me qëllim që të theksohet rëndësia e këtij projekti me karakter kombëtar, ASK synon të kultivojë një kuptim të thelluar në mesin e studentëve rreth përgjegjësive dhe përfitimeve që rrjedhin nga pjesëmarrja aktive në këtë proces të rëndësishëm statistikor. Gjithashtu, u theksua roli i studentëve si pjesë e këtij procesi dhe si ndikues të ardhshëm në përdorimin e të dhënave statistikore për hartimin e hulumtimeve dhe strategjive të zhvillimit.

Me një përqendrim të veçantë në metodologjinë e regjistrimit dhe teknologjitë e përdorura, sesioni informues furnizoi njohuri të thella dhe shpjegime të specializuara, duke inkurajuar diskutime akademike dhe pyetje nga studentët.

Në përfundim, sesioni informues u shënua si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të ndërgjegjësimit dhe përfshirjes së studentëve në projekte të tilla thelbësore për shoqërinë dhe zhvillimin e saj afatgjatë.

Translate »