fbpx
Vizitë monitoruese për projektin e ERASMUS+ Ngritja e kulturës së kërkimeve në arsim e lartë në Kosovë “ResearchCult”

Vizitë monitoruese për projektin e ERASMUS+ Ngritja e kulturës së kërkimeve në arsim e lartë në Kosovë “ResearchCult”

Prorektorja për Mësim, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore, prof.ass.dr. Alma Shehu, njëkohësisht edhe koordinatore e projektit “ResearchCult” për UHZ-në dhe koordinatorja për kërkime shkencore, prof.ass.dr. Suada Ajdarpasic pritën sot koordinatorin e projektit “ResearchCult” Z. Bujar Gallopeni dhe monitoruesen nga universiteti La Sapienza – Romë/Itali, prof.dr. Fiorenza Deriu. Vizita i ishte dedikuar monitorimit të aktiviteteve të ËP2:
Themelimi dhe funksionalizimi i zyrës për kërkime shkencore;
Caktimi i koordinatorit për kërkime shkencore;
Aprovimi i rregullores për kërkime shkencore
Organogrami i UHZ-së ku parashihet Zyra për Kërkime Shkencore
Aprovimi i planit për Kërkime shkencore në UHZ
Të gjitha këto aktivitete janë realizuar në plotësi nga UHZ-ja gjatë implementimit të projektit “ResearchCult” financuar nga programi i BE-së ERASMUS+.

Monitoring visit for the ERASMUS+ project Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova “ResearchCult”
The Vice-rector for Teaching, Students ‘Affairs and Scientific Research, prof.ass.dr. Alma Shehu, at the same time the “ResearchCult” project coordinator for UHZ and the Coordinator for Scientific Research, prof.ass.dr. Suada Ajdarpasic received today the “ResearchCult” coordinator Mr. Bujar Gallopeni and prof. dr. Fiorenza Deriu form the university La Sapienza Rome/Italy. The visits’ aim was the monitoring of WP2 activities:

  1. Establishment and consolidation of research support offices
    Research coordinators
    Approved regulation for supporting research office;
    University organogram with research office embedded;
  2. Finalization and approval of University Research Plans.

All these activities are fully carried out by UHZ during the implementation of the “ResearchCult” project financed by the EU ERASMUS+ program.

Translate »