fbpx
Rezultatet e provimit pranues të studimeve Master për vitin akademik 2022-2023

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Master për vitin akademik 2022-2023

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Master për vitin akademik 2022-2023

Të drejtë radhitje përkatësisht pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesit

Menaxhim biznesi

Menaxhim biznesi gjuhë boshnjake

Informatika në biznes

Menaxhim i burimeve njerëzore

II. Fakulteti Juridik

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane LLM

III. Fakulteti MTHM

Menaxhim Mjedisi

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë (ditë pune) pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Paraqitja e ankesës online

Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 07.11.2022:

Fakulteti i Biznesit prej orës 09:00 – 15:00 (në objektin Fakultetit Juridik)

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

  • Fletëregjistrimin e plotësuar (i cili gjenerohet me rastin e fotografimit në Administratën Qendrore të UHZ-ës, aty ku bëhet regjistrimi)
  • Dy fotografi formati 6×4 cm
Translate »