fbpx

Rezultatet e provimit pranues master për vitin akademik 2018/2019

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas piks II  të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

Fakulteti i Biznesit

Kontabilitet dhe financa

Administrim Biznesi – gjuhë boshnjake

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Fakulteti Juridik

Juridiko Penal

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat mund te bëhen: KETU 

Ankesa duhet të printohet dhe të protokolohet në Fakultet me dt. 08.10.2018

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatës.

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet sipas fakulteteve sipas këtij orari:

1. Fakulteti i Biznesit nga 11.10.2018 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

2. Fakulteti i Juridik nga 12.10.2018  prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:
– Fletëregjistrimin e plotësuar (i cili merret në Administratën Qendrore të UHZ-ës, aty ku bëhet regjistrimi)
– Dy fotografi formati 6×4 cm
– Fletëpagesën (e cila shkarkohet nga interneti) në shumën prej 150 € për një semestër.
– Pagesa bëhet në njërën prej bankave afariste.
Për informata të tjera të nevojshme, kandidatët mund t`i drejtohen fakultetit gjegjës ose ta hapin faqen e internetit www.unhz.eu

linku për shkarkimin e fletpagesës për semestrin e parë

Pagesa mund të bëhet në Zyrat e Postës së Kosovës dhe në Bankë afariste me fletëparaqitje për pagesë, e cila shkarkohet dhe shtypet nga Ueb faqja e Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë.

Translate »