fbpx
Njoftim për studentë – Pagesa e semestrit

Të nderuar studentë,

Për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, të gjithë ju, që nuk keni arritur të bëni pagesën e semestrit me kohë duhet t’i drejtoheni Dekanëvë të Njësive Akademike me anë të emailit. Kërkesa juaj duhet të dërgohet në email-in info@unhz.eu. Pas miratimit të kërkesës suaj nga ana e Dekanit të Njësisë Akademike ku studioni, jeni të obliguar që të printoni fletëpagesën e semestrit, të bëni pagesën, dhe këtë fletëpagesë ta dërgoni me anë të emailit tek Zyrtarët për Çështje Studentore në Njësinë Akademike, ku ju jeni studentë.

Me poshtë gjeni email-ët e Zyrtarëve për Çështje Studentore sipas Njësive Akademike, respektivisht programit të studimit:

Fakulteti i Biznesit

Niveli Bachelor

Administrim Biznesi – jehona.mahmuti@unhz.eu

Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake agnesa.kolic@unhz.eu

Kontabilitet dhe Financa – selvete.berbati@unhz.eu

Niveli Master

Administrim Biznesi dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – mimoza.nurboja@unhz.eu

Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake – shefri.blakaj@unhz.eu

Kontabiitet dhe Financa – perparim.blakaj@unhz.eu

Fakulteti Juridik

Niveli Bachelor

Juridik i Përgjithshëm – doruntina.avdijaj@unhz.eu

Niveli Master

Kushtetues Administrativ dhe Juridiko Penal – donika.kastrati@unhz.eu

Fakulteti i Menaxhimit në Turziëm, Hotelieri dhe Mjedis

Niveli Bachelor

Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri dhe Menaxhment në Turziëm – Gjuhë boshnjake petrit.bajraktari@unhz.eu

Niveli Master

Menaxhimi i Mjedisit – perparim.blakaj@unhz.eu

Fakulteti i Agrobiznesit

Teknologji e Prodhimit Bimor, Agromjedis dhe Agroekologji dhe Teknologji Ushqimore – myhybije.zallqi@unhz.eu

Fakulteti i Arteve

Edukim në Muzikë, Edukim i Përgjithshëm në Muzikë, Edukim Artistik në Instrumente Frymore dhe Regji Filimi dhe TV – lorentina.gashi@unhz.eu

Nëse ndonjëri nga ju keni problem me përzgjedhjen e lëndëve apo ndonjë problem tjetër të lidhur me SEMS, ju lutem t’u drejtoheni zyrtarëve të IT-së në email-ët e shënuar më poshtë

agon.gashi@unhz.eu,

arijan.zallqi@unhz.eu,

agon.buquku@unhz.eu

Afati i fundit për regjistrim të semestrit është 13.04.2020

https://www.facebook.com/uni.haxhizeka
Translate »