fbpx
Konkurs për pranim të studentëve të rinj në studimet master për vitin akademik 2023-2024

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 27.09.2023 dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/2747 datë 07.07.2023, miratojë propozimet e njësive akademike  për shpalljen e:

KONKURSIT

për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-Master për vitin akademik 2023/2024

III. AFATET KONKURSIT

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve oraret do të jenë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 28.09.2023 deri më 12.10.2023 nga ora 09:00 -15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel)
 2. Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente:
 • Fletëparaqitja e plotësuar e cila shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza (Linku) për aplikim Online përmes Internetit është: http://apliko.unhz.eu
 • ekstraktë/certifikatë e lindjes (origjinal),
 • diplomën origjinale, ose të noterizuar, përkatësisht certifikatën e diplomës – origjinal ose të noterizuar,
 • dëshminë e akreditimit të institucionit të arsimit të lartë (për kandidatë që kanë mbaruar studimet jashtë vendit dhe në institucionet private  të Arsimit të Lartë të Republikës së Kosovës).
 1.  Provimi pranues do të mbahet me 13.10.2023 sipas orarit si në vijim:
 • Fakulteti i Biznesit 13.10.2023 në ora 10:00
 • Fakulteti Juridik  13.10.2023 në ora 10:00
 • Fakulteti i MTHM 13.10.2023 në ora 12:00
 • Fakulteti i Agrobiznesit 13.10.2023 në ora 10:00
 • Fakulteti i Arteve 13.10.2023  në ora 09:00

4. Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet ta posedojnë njërin nga këto dokumente identifikuese: letërnjoftim, pasaportë apo patentë shofer, pa njërën nga të cilën nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.

Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!

5.  Shpallja e rezultateve preliminare të provimit pranues bëhet më 13.10.2023.

V. SHPALLJA E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE DHE REGJISTRIMI I KANDIDATËVE TË PRANUAR

1.   Rezultatet përfundimtare në bazë të vendimit të komisionit të ankesave shpallen më së largu deri më 18.10.2023.

2.   Regjistrimin dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 19.10.2023 dhe 20.10.2023 për të gjitha fakultetet prej orës 09:00 deri 15:00 në ndërtesën e Fakultetit Juridik

3. Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

 • Fletëregjistrimin e plotësuar (i cili gjenerohet me rastin e fotografimit në Administratën Qendrore të UHZ-ës, aty ku bëhet regjistrimi)
 • Dy fotografi formati 6×4 cm
 1. Kandidatët të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen brenda afateve të përcaktuara si më sipër, mund të regjistrohen më së voni deri më 01.11.2023, në ora 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen për shkak të mbylljes së Sistemit për Menaxhimin e Informacionit të Arsimit të Lartë (SMIAL), prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar.

Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” je, na osnovu kompetencija člana102 Statuta univerziteta, na održanom sastanku 27.09.2023 godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju i Inovacije, Ref. br. 01B/2747, dana 07.07.2023, odobrio prijedlog akademskih jedinica za objavljivanje: 

KONKURSA

Za priejm novih studenata na prvoj godini postdilomskih (Master) studija za akademsku 2023/2024 godinu

III. RASPORED (ROKOVI) KONKURSA

Za upis studenata na prvoj godini postdiplomskih (Master) studija, rasporedi su sljedeći:

 1. Podnošenje dokumentacije traje od 28.09.2023 do 12.10.2023 sa početkom od 09:00 -15:00 (prijem dokumentacije će se odvijati svakog dana, sem nedjelje)
 2. Prilikom prijave, kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

a) Ispunjenu aplikaciju, koja se može preuzeti sa internet stranice nakon online aplikacije (http://apliko.unhz.eu);

b) Izvod rođenih/Ekstrakt (original);

c) Original ili noterizovanu diplomu, tačnije potvrdu o diplomiranju;

d) Dokaz o akreditaciji visokoškolskih ustanova (za kandidate koji su završili studije u inostranstvu i na privatnim visokoškolskim ustanovama Republike Kosovo);

3. Prijemni ispit će se održati 13.10.2023 po sljedećem rasporedu:

 • Fakultet Biznisa 13.10.2023 u 10.00 časova
 • Pravni Fakultet 13.10.2023 u 10.00 časova
 • Fakultet za Menadžment u Turizmu, Hotelojerstvu i Okolini 13.10.2023 u 12.00 časova
 • Fakultet Agrobiznisa 13.10.2023 u 10.00 časova
 • Fakultet Umjetnosti 13.10.2023 u 09.00 časova

4. Svi kandidati na prijemnom ispitu moraju posjedovati jedan od sljedećih identifikacionih   dokumenata: ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, bez koje ne mogu položiti prijemni ispit. 

Upotreba mobilnih telefona je zabranjena u vrijeme polaganja prijemnog ispita!

5. Preliminarni rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 13.10.2023.

V. OBJAVA KONAČNIH REZULTATA I UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

 1. Konačni rezultati na osnovu odluke komisije za žalbe objavljuju se najkasnije do 18.10.2023.
 2. Prijavljivanje i fotografisanje primljenih kandidata obaviće se 19.10.2023 i 20.10.2023 za sve fakultete od 09:00 do 15:00 časova u zgradi Pravnog fakulteta
 3. Za upis, primljeni kandidati moraju dostaviti:

a) Popunjenu prijavu (koja se uzima tokom upisa u Centralnoj Administraciji UHZ);

b) Dvije slike formata 6 x 4 cm;

 1. Kandidati koji se ne uspiju prijaviti u gore navedenim rokovima, mogu se prijaviti najkasnije do 01.11.2023, do 15:00 časova. Van ovog roka, prihvaćeni kandidati se neće moći prijaviti zbog zatvaranja Sistema za Upravljanje Informacijama o Visokom Obrazovanju (SUIVO), s toga vas molimo da se pridržavate gore navedenim rokovima.
Translate »