fbpx
Konkurs për pranim të studentëve të rinj në studimet master për vitin akademik 2022-2023

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 20.09.2022, dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/1695 datë 08.07.2022, miratojë propozimet e njësive akademike  për shpalljen e:

KONKURSIT
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-Master për vitin akademik 2022/2023

AFATET KONKURSIT

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve oraret do të jenë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 26.09.2022 deri më 03.10.2022 nga ora 09:00 -15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel)
 2. Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente:
  • Fletëparaqitja e plotësuar e cila shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza (Linku) për aplikim Online përmes Internetit është: http://apliko.unhz.eu
  • ekstraktë/certifikatë e lindjes (origjinal),
  • diplomën origjinale, ose të noterizuar, përkatësisht certifikatën e diplomës – origjinal ose të noterizuar,
  • dëshminë e akreditimit të institucionit të arsimit të lartë (për kandidatë që kanë mbaruar studimet jashtë vendit dhe në institucionet private të Arsimit të Lartë të Republikës së Kosovës).

Na osnovu kompetencija člana102 Statuta univerziteta, na održanom sastanku 20.09.2022 godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju i Inovacije, Ref. br. 01B/1965, dana 08.07.2022, Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” je odobrio prijedlog akademskih jedinica za objavljivanje:

KONKURSA
Za priejm novih studenata na prvoj godini postdilomskih (Master) studija za akademsku 2022/2023 godinu

RASPORED (ROKOVI) KONKURSA

Za upis studenata na prvoj godini postdiplomskih (Master) studija, rasporedi su sljedeći:

 1. Podnošenje dokumentacije traje od 26.09.2022 do 03.10.2022 sa početkom od 09:00 -15:00 (prijem dokumentacije će se odvijati svakog dana, sem nedjelje)
 2. Prilikom prijave, kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  a) Ispunjenu aplikaciju, koja se može preuzeti sa internet stranice nakon online aplikacije (http://apliko.unhz.eu);
  b) Izvod rođenih/Ekstrakt (original);
  c) Original ili noterizovanu diplomu, tačnije potvrdu o diplomiranju;
  d) Dokaz o akreditaciji visokoškolskih ustanova (za kandidate koji su završili studije u inostranstvu i na privatnim visokoškolskim ustanovama Republike Kosovo);
Translate »