fbpx

 

 

- Rector

- Vice Rectors

-Administrata Qendrore

-AQ Administrata dhe Shërbimet e Përgjithshme

-AQ Departamenti Buxhet dhe Financa

-AQ Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë

-AQ Departamenti për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore

-AQ Departmenti i Prokurimit

-AQ Njësia për Çështje Studentore

-AQ Njësia për Marrëdhënie me Publikun

-General Secretary

01-Dean's Office

01-Full Academic staf

01-Full Time Academic staf

01-Full Time Administrativ staf

02 - Fakulteti Juridik

02 Law Faculty

02-Dean's Office

02-Full Time Academic Staf

02-Full Time Administrativ Staf

03 Fakulteti i Menaxhimi në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

03-Dean's Office

03-FMTHE

03-Full time academic staf

03-Full time administrativ staf 

04 Faculty of Agribusiness

04 Fakulteti i Agrobznesit

04-Dean's Office

04-Full time academic staf

04-Full time administrativ staf

05 - Fakulteti i Arteve

05 Faculty of Arts

05-Administrativ Staff

05-Dean's Office

05-Full time Academic staff

05-TK

CA Career Development Center

CA Department for International Cooperation and Quality Improvement

CA Department of Administration and General Services

CA Department of Budget and Finance 

CA Department of Teaching, Student Affairs and Scientific Research

CA Library

CA Procurement Department

Senate

Steering Council  

Translate »