-Administrata Qendrore

-AQ Biblioteka

-AQ Departamenti Buxhet dhe Financa

-AQ Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë

-AQ Departamenti për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore

-AQ Departmenti i Prokurimit

-AQ Njësia për Çështje Studentore

-AQ Njësia për Marrëdhënie me Publikun

02 - Fakulteti Juridik

03 Fakulteti i Menaxhimi në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

04 Fakulteti i Agrobznesit

05 - Fakulteti i Arteve