fbpx

Armand Krasniqi

KRASNIQI
Armand
Prof.dr.
Rektorat
[email protected]

 

Doktor i Shkencave Juridike

01.10.2003 – 27.12.2007

Doktor i Shkencave Juridike

Universiteti i Prishtines – Fakulteti Juridik
Prishtine, Kosovë

Temat kryesore / aftësitë profesionale të mbuluara:

Disertacioni: Perspektiva juridiko-ekonomike e zhvillimit strategjik te turizmit ne Kosove – Konform direktivave te Unionit Europian

Biblioteka Kombetar e Kosoves

http://80.80.164.14:8991/F/LS5EMSSUGEARBBYVH4KNDQKKVLM8GVS84J51JTD1SKCI3SDN9P-08638?func=full-set-set&set_number=008852&set_entry=000003&format=999   

Magjister i Shkencave Juridike

01.10.1995 – 19.05.2003

Magjister i Shkencave Juridike

Universiteti i Prishtines
Prishtina, Kosovë

Temat kryesore / aftësitë profesionale të mbuluara:

Tema: Kriminaliteti ekonomik ne territorin e Gjykates se Qarkut te Pejes gjate periudhes kohore 1989-1999 

Biblioteka Kombetare e Kosoves 

http://80.80.164.14:8991/F/LS5EMSSUGEARBBYVH4KNDQKKVLM8GVS84J51JTD1SKCI3SDN9P-08686?func=full-set-set&set_number=008852&set_entry=000004&format=999 

Jurist i diplomuar

01.10.1989 – 29.04.1994

Jurist i diplomuar

Universiteti i Prishtines
Prishtine, Kosovë

Temat kryesore / aftësitë profesionale të mbuluara:

Nr.Prot: K-88-197-02-278

 

Titulli akademik:
Profesor i rregullt
Institucioni:
Universiteti i Prishtinës
Data e zgjedhjes:
2017
Përshkrimi:
 
 
 
Titulli akademik:
Profesori i asocuar
Institucioni:
Universiteti i Prishtinës
 Data e zgjedhjes:
2012
 
 
Titulli akademik:
Profesor Asistent
Institucioni:
Universiteti i Prishtinës
 Data e zgjedhjes:
2017

 

06.06.2017- Akoma

Pozita: PROFESOR I RREGULLT
Emri i punëdhënsit (Kompania): UNIVERSITETIT I PRISHTINES

Prishtina, Kosovë


02.08.2012-06.06.2017

Pozita: PROFESOR I ASOCUAR
Emri i punëdhënsit (Kompania): Universiteti i Prishtines

Prishtina, Kosovë


24.07.2008-02.08.2012

Pozita: PROFESOR ASISTENT
Emri i punëdhënsit (Kompania): Universiteti i Prishtines

Prishtinë, Kosovë

01.10.2017- 01.07.2018


Pozita: Ekspert
Emri i punëdhënsit (Kompania): MASHT

Prishtina, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

I angazhuar ne hartimin e koncept dokumentit per transformimin e Universiteteve Publike ne Republiken e Kosoves

08.01.2008-10.01.2010


Pozita: Keshilltar Politik per çeshtje juridike
Emri i punëdhënsit (Kompania): Qeveria e Republikes se Kosoves

Prishtine, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Detyra këshillëdhënëse për Zëvendës Kryeministrin e Republikës se Kosovës


01.01.2003- 30.12.2012

Pozita: Avokat
Emri i punëdhënsit (Kompania):

Peje, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Te gjitha detyrat qe i takojne nje avokati ne lemenjte e shkencave juridike


01.01.2017-Akoma

Pozita: Avokat
Emri i punëdhënsit (Kompania):

Peje, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit: Te gjitha autorizimet te cilat janë te rregulluara me Ligjin e Avokatisë dhe Statutin e Rregulloret e brendshme te Odes se Avokateve te Kosovës 


01.10.2013-01.06.2014

Pozita: Profesor me angazhim
Emri i punëdhënsit (Kompania): Universiteti “Kadri Zeka”

Gjilan, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Ligjerues per lendet: 

 1. E drejta Biznesore
 2. E drejta Biznesore Nderkombetare

01.10.2013-30.09.2014

Pozita: Profesor me angazhim
Emri i punëdhënsit (Kompania): Kolegji “Biznesi”

Gjakove, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Ligjerues per lendet:

 1. Kontratat ne biznes
 2. E drejta tregtare
 3. E drejta e sigurimeve

01.10.2007- 30.09.2017

Pozita: Ligjerues i angazhuar
Emri i punëdhënsit (Kompania): Kolegji Europian Dukagjini

Peje, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Ligjerues per lendet:

 1. E drejta biznesore
 2. E drejta biznesore nderkombetare
 3. E drejta e EU-se
 4. E drejta Romake 

08.01.2005- 10.01.2008

Pozita: Ligjerues i angazhuar
Emri i punëdhënsit (Kompania): Kolegji universitar “AAB”

Prishtine, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Ligjerues per lendet: 

 1. E drejta biznesore
 2. Biznesi nderkombetar

14.11.2011-09.07.2013

Pozita: Kryetar i Keshillit te Perkohshem Drejtues – Universiteti “Haxhi Zeka” Peje
Emri i punëdhënsit (Kompania): MASHT

Peja, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Te gjitha detyrat e percaktuara ne Statutin e perkohshem te UHZ-se, Statutin e UHZ-se dhe me ligjin per arsimin e larte dhe vendimet e MASHT-it per themelimin e ketij institucioni. 


10.12.2009-30.09.2012

Pozita: Dekan
Emri i punëdhënsit (Kompania): UNIVERSITETI I PRISHTINES – FSHAB

Peje, Kosovë

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Te gjitha detyrat e parapara me Statutin e UP-se.


01.07.2013-30.06.2015

Pozita: Mentor ne studimet doktorale
Emri i punëdhënsit (Kompania): Universiteti Europian i Tiranes

Tirane , Shqipëri

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësit:

Udhëheqës shkencor në Shkollën Doktorale – Mentor

 

Web of seience (Clarivate): SCIE, SSCI, AHCI. Scopus Q1, Q2

Titulli Punimit:
Privatisation of socially owned enterprises, the methods used and the impact on economic growth: empirical evidence from Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1893201

Web of seience (Clarivate): SCIE, SSCI, AHCI. Scopus Q1, Q2

Titulli Punimit:
Legal Regulation of Microfinance Institutions as NGOs Following the Judgment of the Constitutional Court

– Autor korrespodent

Url e Punimit: file:///C:/Users/Admin/Desktop/Legal%20Regulation%20of%20Microfinance%20Institutions%20as%20NGOs%20%20Following%20the%20Judgment%20of%20the%20Constitutional%20Court.pdf

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Academic Impact of Global Ranking of Higher Education Institutions in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/10550

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Joint stock companies in Kosovo’s financial market : problems with the legal framework

– Autor i parë

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Legal divergences in terms of customer rights in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: http://oaji.net/articles/2017/5275-1533069202.pdf

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Legal Framework and Failure to Create Free Economic Zones in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1133

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Tax administration and commercial banks as specific factor of informal economy in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1012

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Adhesion Contracts on Kosovo Contractual Business Law

– Autor i parë

Url e Punimit: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3686

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Adhesion Contracts on Kosovo Contractual Business Law

– Autor i parë

Url e Punimit: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3686

WorldCat

Titulli Punimit:
Formal-legal Aspects and Characteristics of Concession Contracts in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/6427

WorldCat

Titulli Punimit:
Legal or business personality of the commercial companies according to business law in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/5306

WorldCat

Titulli Punimit:
Informality in Credit Relations Between Banks and Business Entities

– Autor i parë

Url e Punimit: https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/5189

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Free Economic Zones from the Legal Perspective in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/7221

WorldCat

Titulli Punimit:
Functionality of the Kosovo Competition Authority on the basis of European Union standards a guarantee for loyal economy in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: http://iipccl.org/wp-content/uploads/2015/07/BJIR-Special-Issue-No.1-June-2015.pdf

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
The challenges in effective implementation of the legislation to protect the domestic economy

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/7198

WorldCat

Titulli Punimit:
HARMONIZATION AND STANDARDIZATION OF LEGISLATION ON BANKRUPTCY AS AN IMPORTANT SEGMENT TO EU INTEGRATION FOR COUNTRIES IN SOUTH/EASTERN EUROPE

– Autor i parë

Url e Punimit: https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5648

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
The Lack of Special and General Usages A Weakness for the Normal and Reliable Function of Kosovo Permanent Tribunal of Arbitration

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/4231

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Harmonization and Reformation of the Fiscal System of the South Eastern Europe according to EU Principles

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/3072

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Reformation and Decentralization of Tax System, in Function of Kosovo Municipality Competences Growth

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/2947

Web of seience (Clarivate): SCIE, SSCI, AHCI. Scopus Q1, Q2

Titulli Punimit:
Legislative Changes for Economic Development on Regional Basis

– Autor i parë

Url e Punimit: http://www.asers.eu/publishing/index.php/jarle/article/view/472

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Impact of the Legislation in Informal Economy of South – Eastern European Countries – with Particular Focus in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/610

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Impact of Governmental Policies in Legislation after the Global Financial Crisis – Especially in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://journals.aserspublishing.eu/jasf/article/view/34

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
State Institutions and their Role in Harmonizing the Environment Legislation on the Basis of European Conventions

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188932

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Impact of legislation on the informal economy in the countries of Eastern Europe – with special emphasis on Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/610

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Legislative disadvantages and their impact on the liberalization scope of insuarane industry in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies/issue-196/legislative-disadvantages-and-their-impact-on-the-liberalization-scope-of-insurance-industry-in-kosovo

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Zakonsko uređenje održivog turizma u zemljama tranzicije

– Autor i parë

Url e Punimit: file:///C:/Users/Admin/Desktop/Univ-hronikanr.5eshkurte.pdf

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Pravne karakteristike i harmonizacije unutrašnjeg tržišta Evropske Unije

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.academia.edu/20362182/PRAVNE_KARAKTERISTIKE_I_HARMONIZACIJA_UNUTRA%C5%A0NJEG_TR%C5%BDI%C5%A0TA_EVROPSKE_UNIJE

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
Legislative Weaknesses for the Foundation and the Function of the Public Enterprises and Trade Companies in Economy Development in Kosova

– Autor i parë

Url e Punimit: https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/1364

Web of Science (Clarivate): ESCI Scopus: Q3, Q4

Titulli Punimit:
The issue of the liquidation process of social enterprises during privatization process in Kosovo

– Autor i parë

Url e Punimit: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An6v2/13%20Krasniqi.pdf

EBSCO, DOAJ

Titulli Punimit:
Personaliteti juridik apo biznesor i shoqërive tregtare në të drejtën biznesore kosovare

– Autor i parë

Url e Punimit: https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=f5ca9b99-9cb0-41e4-b1d4-f421078d0204%40sessionmgr4009&hid=4114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=117493865&db=aph


 

 

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Difficulties in implementing the existing activities of traffic and tourism in the countries of South-East Europe

Url e Punimit: http://books.google.com/ https://www.researchgate.net/publication/291345199_Difficulties_in_implementing_the_existing_activities_of_traffic_and_tourism_in_the_countries_of_South-East_Europe_Poteskoce_u_primjenjivanju_pozitivnog_pravosuda_u_saobracajno_turistickim_djelatnostim

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
The legislative compatibility in countries of Southeast Europe, in the field of information and media

Url e Punimit: http://via-vita.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=59

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Turism and the issue of regulation of turism with functional legislation in countries of transition

Url e Punimit: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22251/

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Protectionist institutional financial crisis in transition economies in south eastern europe

Url e Punimit: http://asers.eu/asers_files/conferences/WECTO/WECTO_List_of_accepted_papers.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Transition and transformation of criminal law -legislation in the Republic of Kosovo and human rights

Url e Punimit: http://www.diritto.it/docs/32844-transition-and-transformation-of-criminal-law-legislation-in-the-republic-of-kosovo-and-human-rights

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Legal responsibilities for the environment accorging to european conventions – Especially in South – Eastern Balkan countries

Url e Punimit: http://www.asers.eu/asers_files/conferences/REC/REC_eBook_Abstracts.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Protectionist institutional financial crisis in transition economies in south eastern europe

Url e Punimit: http://asers.eu/asers_files/conferences/WECTO/WECTO_List_of_accepted_papers.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
The education impact in building an indistinguishable society in kosovo, with focus on discrimination

Url e Punimit: http://www.davidpublishing.com/journals/J2/j22011/jsb2011/341.html

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
The global financial crisis and legislative transition in the field of economics in the Republic of Kosovo

Url e Punimit: http://prf.unze.ba/v2/docs/anali/godina_3_broj_6/10%20Armand%20Krasniqi.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Approximation of the local legislation for the environment in line with the european union directive “IPPC” – Kosovo case

Url e Punimit: http://www.odrzavanje.unze.ba/zbornici/2010/041-O10-004.pdf

Punim i prezantuar në sesion në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
The legislative regulatory model of strategies for environment protection in balkan countris with particular focus in the Rebublik of Kosova

Url e Punimit: http://old.unishk.edu.al/matbig.php?lang=2&idm=610&idr=22

Punim i prezantuar në sesion në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Model law UNCITRAL for arbitration of international trade

Url e Punimit: http://www.dukagjinicollege.eu/libri3/325-331_Krasniqi_Armand.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Legal regulation model of municipalities in the Republic of Kosovo for sustainable economic development through international cooperation

Url e Punimit: http://www.dukagjinicollege.eu/libri/_hyrje.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Legal framework amendment in tax system in the Republic of Kosova as a condition for sustainable development in tourism in Dukagjini region

Url e Punimit: http://www.dukagjinicollege.eu/libri2/

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
The Permanent Arbitration Tribunal role in the resolution of foreign trade disputes and in enhancing the international businesses transaction security

Url e Punimit: http://www.dukagjinicollege.eu/libri3/001-010_Contents.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
The weaknesses of Kosovo Penal Code regarding the penal responsibility of the legal persons in the sphere of the business relations

Url e Punimit: http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2014/07/Armand-Krasniqi.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Weaknesses of legal framework are obstacles for development of corporative development in Kosovo

Url e Punimit: http://search.proquest.com/openview/c9d2c3def8100d26a3f6c73992f9dc9c/1?pq-origsite=gscholar

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
Characteristics of the financial market functioning without a legal basis – the case of Kosovo

Url e Punimit: https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C2u6lQvwaPygxZY5oMV&search_mode=GeneralSearch&prID=864a98ac-1454-4859-84c4-14137be57355

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore ndërkombëtare

Titulli Punimit:
The Asynchronous Legal and Economic System on Privatization Socially Owned Property in Ex-Yugoslavian Countries

Url e Punimit: https://www.ebesweb.org/Portals/0/22nd%20EBES%20Conference%20Program.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Uzansat dhe roli i tyre në rregullimin e turizmit nëpërmjet të marrëdhënieve kontraktore

Url e Punimit: https://www.researchgate.net/publication/288993675_UZANSAT_DHE_ROLI_I_TYRE_NE_RREGULLIMIN_E_TURIZMIT_NEPERMJET_MARREDHENIEVE_KONTRAKTORE

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
International business standards as legal sources and their role in the regulation of international business

Url e Punimit: http://www.institutiifinancaveikosoves.org/

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
The contracting right as a opportunity for the implementation of the alternative investment strategy in the transition economies of countries

Url e Punimit: www.ekonomskiinstitut.com

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Kriza globale financiare dhe tranzicioni legjislativ në fushën e ekonomisë në Republikën e Kosovës

Url e Punimit: https://www.researchgate.net/publication/289822890_KRIZA_GLOBALE_FINANCIARE_DHE_TRANZICIONI_LEGJISLATIV_NE_FUSHEN_E_EKONOMISE_NE_REPUBLIKEN_E_KOSOVES

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Impakti i legjislacionit në ekonominë joformale në vendet e Evropës jug-lindore me theks të veçantë në Kosovë

Url e Punimit: https://www.researchgate.net/publication/292551417_Impakti_i_legjislacionit_ne_ekonomine_joformale_ne_vendet_e_Evropes_jug-lindore_me_theks_te_vecante_ne_Kosove

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Kuadri ligjor dhe bashkëpunimi institucional proces për zhvillimin e turizmit alternativ si mundësi në Regjionin e Dukagjinit

Url e Punimit: https://www.researchgate.net/profile/Armand_Krasniqi/contributions

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
The lack of special and general usances a weakness for the normal and reliable function of Kosova permanent tribunal of arbitration

Url e Punimit: http://conferences.ubt-uni.net/Conference%20Agenda%20-%20Final.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Legislative changes though the legal functionality a condition for regional tourism development of tourism organizations in Kosova

Url e Punimit: http://www.unishk.edu.al/en/content/faculty-economics-organised-international-scientific-conference-titled-cultural-tourism

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
The Lack Of Special And General Uzanses A Weakness For The Normal And Reliable Function Of Kosova Permanent Tribunal Of Arbitration

Url e Punimit: http://conferences.ubt-uni.net/2013/digital-proceedings/icbti2013-mbe-law-proceedings.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Reformation and Decentralization of Tax System, in Function of Kosovo Municipality Competences Growth

Url e Punimit: http://www.dukagjinicollege.eu/research/Armand_Krasniqi%28fq_59-66%29.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Functionality of the Kosovo Competition Authority on the basis of European Union standards a guarantee for loyal economy in Kosovo

Url e Punimit: http://iipccl.org/wp-content/uploads/2015/07/BJIR-Special-Issue-No.1-June-2015.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Joformaliteti i marrëdhënieve kreditore Bankë – Subjekt biznesi rrezik për standardizimin dhe e Kosovës modernizimin e ekonomisë

Url e Punimit: http://iipccl.org/wp-content/uploads/2016/02/ICIS-III.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Koncesionet dhe kontratat koncesionare në sistemin juridik të Republikën e Kosovës

Url e Punimit: http://www.eust.edu.mk/Heritage/files/SCFSD16_2.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Protection of consumers due to the inappropriate agreements of electronic contracts in the Kosovo market

Url e Punimit: https://www.balkaneconomicreview.net/

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Ngjashmëritë dhe dallimi në mes të kontratës së kredisë dhe Kontratës së huas në të drejtën bankare

Url e Punimit: http://ekonomskiinstitut.com/publikime/Libri_pjesa_e_2.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Kontrata për menaxhmentin në biznesin bashkëkohor – natyra juridike e kontratës

Url e Punimit: http://ekonomskiinstitut.com/al/wp-content/uploads/2013/10/Juridik_10_2.pdf

Punim i ftuar dhe prezantuar në sesion plenar në konferencën shkencore vendore

Titulli Punimit:
Retrospektivë e zhvillimit dhe transformimit të ndërmarrjeve shtetërore dhe publike – me theks në Kosovë

Url e Punimit: http://ekonomskiinstitut.com/al/wp-content/uploads/2019/04/Olcinium_2019_10_1.pdf


MËSIMDHËNIA 

Certifikatë për mësimdhënie nga institucione ndërkombëtare

Titulli Punimit:
“Sfidat e Arsimit të Lartë, me theks të veçantë në Kosovë”

Url e Punimit: http://unt.edu.mk/sq/2019/03/14/ligjeruesi-i-ftuar-prof-dr-armand-krasniqi-me-studentet-e-unt-se-shkembeu-pervojat-e-arsimit-te-larte-ne-kosove/


Konferenca

KONFERENCA E PEJES: Nga Konferenca e I-re ne vitin 2010 deri ne Konferencen e V-te ne vitin 2015  kam qene bashk-organizator dhe drejtues i Komiteti Organizativ. 

Konferenca

Universiteti “Luigj Gurakuqi”: Anetar i Scientific Committee per Second International Conference: “Challenges of Sustainable Development” 

Anëtarësimet

Anetar i Keshillit Shkencor ne Institution per Kerkime Shkencore dhe Zhvillim – Ulqin/Mal i Zi 

Anëtarësimet

Anëtar i bordi editorial i revistës shkencore ndërkombëtare “Monte” Instituti për kërkime shkencore dhe Zhvillim – Ulqin –  Mali i Zi  

http://ekonomskiinstitut.com/al/editorial-borders/#  

Anëtarësimet

Anëtar i redaksisë së revistës “VIZIONE” deri në vitin 2015

VIZIONE  – “,  IADC, Revista e shkencave shoqerore ” Shkup – Republika e Maqedonisë

http://www.klubidemokratik.org/html/vizione20.htm  

Certifikatë për mësimdhënie nga institucione ndërkombëtare

Titulli Punimit:
“Sfidat e Arsimit të Lartë, me theks të veçantë në Kosovë”

Url e Punimit: http://unt.edu.mk/sq/2019/03/14/ligjeruesi-i-ftuar-prof-dr-armand-krasniqi-me-studentet-e-unt-se-shkembeu-pervojat-e-arsimit-te-larte-ne-kosove/

 

Translate »