fbpx
Zgjedhjet e Përgjithshme në UHZ

Zgjedhjet e Përgjithshme në UHZ

Këshilli Drejtues i Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, në mbledhjen e 12-të të mbajtur me datë
05.05.2021, në bazë të nenit 17 dhe 23 të Statutit të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, ka nxjerrë:

 1. Vendim për shpalljen e Zgjedhjeve të Përgjithshme në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, të
  cilat do të organizohen në pajtim me Statutin dhe Rregulloren për Zgjedhjet e Përgjithshme në
  UHZ
 2. Vendim për formimin e Komisioni Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Përgjithshme në UHZ
  përbërje prej:
  Prof. Asoc. Dr. Mimoza Hyseni Spahiu – Kryetare
  Prof. Ass. Dr. Fisnik Morina – anëtar
  Dr. Sc. Shkendije Ukaj – anëtare
  Dr. Sc. Ariana Xhemajli – anëtare
  Msc. Astrit Ademaj – anëtar
Translate »