fbpx
Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit

Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit

Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit 2015-2016

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit “Haxhi Zeka” në mbledhjen e mbajtur më 15.02.2016, mori

VENDIM

Mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2015/2016

Për vitin akademik 2015/2016 lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i MTHM Bachelor

Fakulteti i MTHM Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Fakulteti i Arteve

Për vitin akademik 2015/2016 nuk lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i MTHM Bachelor

Fakulteti i MTHM Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Kundër këtij vendimi mund të parashtrohet ankesa e argumentuar në afat prej 8 ditësh nga dita e publikimit të këtij vendimi. Ankesa dorëzohet në fakultetin përkatës.

Vendimet e nënshkruara nga komisioni janë të deponuara nëpër Fakultete

Translate »