fbpx
Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimeve MASTER për vitin akademik 2023-2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimeve MASTER për vitin akademik 2023-2024

Të drejtë radhitje përkatësisht pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesit

Menaxhim biznesi

Menaxhim biznesi gjuhë boshnjake

Informatika në biznes

Menaxhim i burimeve njerëzore

II. Fakulteti Juridik

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane LLM

III. Fakulteti MTHM

Menaxhim i mjedisit

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Programi Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor

V. Fakulteti i Arteve

Programi Edukim Muzikor

IV. E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve Master mund të ankohen kundër vendimit brenda tri ditëve të punës në fakultetet përkatëse pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjes, përkatësisht deri më. Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni i ankesave në Rektorat.

Paraqitja e ankesës online

  1. Regjistrimin dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 19.10.2023 dhe 20.10.2023 për të gjitha fakultetet prej orës 09:00 deri 15:00 në ndërtesën e Fakultetit Juridik
  1. Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:
  • Fletëregjistrimin e plotësuar (i cili gjenerohet me rastin e fotografimit në Administratën Qendrore të UHZ-ës, aty ku bëhet regjistrimi)
  • Dy fotografi formati 6×4 cm

Translate »