fbpx
Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimeve MASTER për vitin akademik 2023-2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimeve MASTER për vitin akademik 2023-2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimeve MASTER për vitin akademik 2023-2024

Të drejtë radhitje përkatësisht pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesit

Menaxhim biznesi

Menaxhim biznesi gjuhë boshnjake

Informatika në biznes

Menaxhim i burimeve njerëzore

II. Fakulteti Juridik

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane LLM

IV. E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve Master mund të ankohen kundër vendimit brenda tri ditëve të punës në fakultetet përkatëse pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjes, përkatësisht deri më. Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni i ankesave në Rektorat.

Paraqitja e ankesës online

Regjistrimin dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 06.11.2023 dhe
07.11.2023 për të gjitha fakultetet prej orës 09:00 deri 15:00 në ndërtesën e Fakultetit Juridik

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

  • Fletëregjistrimin e plotësuar (i cili gjenerohet me rastin e fotografimit në Administratën
    Qendrore të UHZ-ës, aty ku bëhet regjistrimi)
  • Dy fotografi formati 6×4 cm

Kandidatët të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen brenda afateve të përcaktuara si më
sipër, mund të regjistrohen më së voni deri më 09.11.2023, në ora 15:00. Jashtë këtij afati
kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen për shkak të mbylljes së Sistemit për
Menaxhimin e Informacionit të Arsimit të Lartë (SMIAL), prandaj luten që t’i përmbahen afatit
të lartshënuar.

Translate »