fbpx
Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimeve Baçëlor për vitin akademik 2022-2023

Rezultatet preliminare të provimit pranues të konkursit plotësues në studimeve Baçëlor për vitin akademik 2022-2023

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesit

Departamenti Menaxhim Biznesi

Departamenti Menaxhim Biznesi (gjuhë boshnjake)

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Departamenti Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimorë

V. Fakulteti i Arteve

Departamenti Edukim në Muzikë

Departamenti Edukim Artistik në Interpretim

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë (ditë pune) pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Paraqitja e ankesës online

AFATET E REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT E PRANUAR

  1. Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 26.09.2022 dhe 27.09.2022 për të gjitha fakultetet prej orës 09:00 deri 15:00 në ndërtesën e Fakultetit Juridik
  2. Kandidatët të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen brenda afateve të përcaktuara si më sipër, mund të regjistrohen më së voni deri më 05.10.2022, në ora 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen për shkak të mbylljes së Sistemit për Menaxhimin e Informacionit të Arsimit të Lartë (SMIAL), prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar.
  3. Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:
    a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,
    b) Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
Translate »