fbpx
Rezultatet e provimit pranues në Master 2022/2023

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Master për vitin akademik 2022-2023

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

II. Fakulteti Juridik

Programi E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane LLM

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Programi Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor

V. Fakulteti i Arteve

Programi Edukim Muzikor

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë (ditë pune) pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Paraqitja e ankesës online

Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 17 dhe 18.10.2022:

Fakulteti i Biznesit prej orës 09:00 – 15:00 (në objektin Fakultetit Juridik)

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

  • Fletëregjistrimin e plotësuar (i cili gjenerohet me rastin e fotografimit në Administratën
    Qendrore të UHZ-ës, aty ku bëhet regjistrimi)
  • Dy fotografi formati 6×4 cm
Translate »