fbpx
Pyetësor për përfshirjen e studentëve në mësim online

Ky pyetësor është përgaditur nga Grupi hulumtues i Fakultetit të Biznesit në kuadër të UHZ- së dhe ka për qëllim të hulumtoj përfshirjen e studentëve në mësimin online si rezultat i COVID-19. Pyetjet në këtë pyetësor janë parashtruar më qëllim që të njihemi me sfidat kryesore me të cilat studentët e UHZ-së janë duke u ballafaquar nëpërmjet kësaj forme të organizimit të mësimit online. Gjetjet e përfituara nga ky anketimi do të shërbejnë drejtpërdrejtë për UHZ, dhe do të përdoren në kërkime dhe mësimdhënie të pavarura. Ne vlerësojmë shumë pjesëmarrjen tuaj në këtë hulumtim.

Pyetësori

Translate »