fbpx
Pyetësor për përfshirjen e studentëve në mësim online

Ky pyetësor është përgaditur nga Grupi hulumtues i Fakultetit të Biznesit në kuadër të UHZ- së dhe ka për qëllim të hulumtoj përfshirjen e studentëve në mësimin online si rezultat i COVID-19. Pyetjet në këtë pyetësor janë parashtruar më qëllim që të njihemi me sfidat kryesore me të cilat studentët e UHZ-së janë duke u ballafaquar nëpërmjet kësaj forme të organizimit të mësimit online. Gjetjet e përfituara nga ky anketimi do të shërbejnë drejtpërdrejtë për UHZ, dhe do të përdoren në kërkime dhe mësimdhënie të pavarura. Ne vlerësojmë shumë pjesëmarrjen tuaj në këtë hulumtim.

Pyetësori

Please follow and like us: