fbpx
MEMORANDUM MIRËKUPTIMI NDËRMJET UHZ DHE MEA

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI NDËRMJET UHZ DHE MEA

Memorandum mirëkuptimi në mes Universitetit Haxhi Zeka në Pejë dhe Ministrisë së Ekonomisë
dhe Ambientit
Rektori i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë, Prof. Dr. Fadil Millaku nënshkroi memorandum
bashkëpunimi me “Rrjetin për Hulumtim dhe Edukim të Kosovës (KREN)”.
Ky memorandum mirëkuptimi u arrit në mes të palëve me qëllim të ngritjes dhe zhvillimit të
komunitetit të hulumtuesve dhe zhvillimin e edukimit në Kosovë duke shfrytëzuar kapacitetet dhe
mundësitë që ofron “Rrjeti Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës”.
Qëllim kryesor mbetet promovimi i zhvillimit ekonomik dhe rritja e punësimit përmes përfshirjes së
Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në veçanti mundësimit të qasjes në resurse të
teknologjisë dhe dijes për studentët dhe profesorë.

Translate »