fbpx
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR TRAVNIK DHE UNIVERSITETIT “HAXHI ZEKA”

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR TRAVNIK DHE UNIVERSITETIT “HAXHI ZEKA”

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR TRAVNIK DHE UNIVERSITETIT “HAXHI ZEKA”
Sukseset nuk kanë të ndalur!
Në vazhdën e aktiviteteve të veta, Universiteti “Haxhi Zeka”, më datë 02.02.2023 lidh marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Ndërkombëtar në Travnik, Bosnje dhe Hercegovinë.
Qëllimi i kësaj marrëveshje është zhvillimi i aktiviteteve shkencore, profesionale dhe aktiviteteve të tjera me interes të përbashkët për të dy palët. Për më shumë, palët kontraktuese kanë rënë dakord, si në vijim:

 1. Shkëmbimi i personelit mësimor që synon mësimdhënien dhe pjesëmarrjen në projekte shkencore-profesionale dhe kërkimore me interes të përbashkët;
 2. Mentorim, ko-mentorim ose anëtarësim në komisione për vlerësim dhe mbrojtjen e tezave të magjistraturës dhe doktoratës;
 3. Shkëmbim i studentëve dhe bashkëpunëtorëve të rinj profesionalë dhe shkencorë me synim aftësimin në praktikë;
 4. Shkëmbimi i kurrikulave;
 5. Shkëmbimi i metodave shkencore dhe literaturës shkencore, njësive bibliografike dhe punimeve shkencore me interes të përbashkët;
 6. Bashkëpunimi në fushën e zhvillimit të përbashkët të projekteve dhe zbatimi i tyre; dhe
 7. lloje të tjera shkëmbimi brenda marrëveshjes.

SPORAZUM SARADNJE IZMEĐU INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK I UNIVERZITETA “HAXHI ZEKA”
Uspjesi ne staju!
Univerzitet “Haxhi Zeka” je u sklopu svojih aktivnosti, dana 02.02.2023. godine, zaključio sporazum saradnje sa Internacionalnim univerzitetom Travnik, Bosna i Hercegovina.
Cilj ovog sporazuma je razvoj naučnih, stručnih i drugih aktivnosti od zajedničkog interesa za obje strane. Nadalje, ugovorne strane su se dogovorile kako slijedi:

 1. Razmjena nastavnog osoblja za izvođenje nastave i učešće u naučno-stručnim i istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;
 2. Mentorstvo, komentorstvo ili članstvo u komisijama za ocjenu i odbranu magistarskih i doktorskih radova;
 3. Razmjena studenata i mladih stručnih i naučnih saradnika u cilju praktične nastave;
 4. Razmjena nastavnih planova i programa;
 5. Razmjena naučnih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova od zajedničkog interesa;
 6. Saradnja u oblasti zajedničkog razvoja projekata i njihove realizacije; i
 7. druge vrste razmjene u okviru sporazuma.

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY AND “HAXHI ZEKA” UNIVERSITY
The successes don’t stop!
In the continuation of its activities, “Haxhi Zeka” University, dated 02.02.2023, concludes a cooperation agreement with the Travnik International University, Bosnia and Herzegovina.
The purpose of this agreement is the development of scientific, professional, and other activities of common interest to both parties. Furthermore, the contracting parties have agreed as follows:

 1. Exchange of teaching staff aimed at teaching and participation in scientific-professional and research projects of common interest;
 2. Mentoring, co-mentoring or membership in committees for evaluation and defense of masters and doctoral theses;
 3. Exchange of students and young professional and scientific collaborators with the aim of practical training;
 4. Exchange of curricula;
 5. Exchange of scientific methods and scientific literature, bibliographic units and scientific papers of common interest;
 6. Cooperation in the field of joint development of projects and their implementation; and
 7. other types of exchange within the agreement.

Translate »