fbpx
Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik në UHZ

Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik në UHZ

Me bazë në nenin 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, nenit 26 të Ligjit nr. 04/L-037 mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, nenin 169, 173, 174 të Statutit nr. 04-V-622 të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregullores për Plotësim Ndryshimin e rregullores nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në UHZ, ref. nr. 2863/23, të dt. 03.10.2023, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 24.11.2023, vendosi të:

Shpall
K O N K U R S
Për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Fakulteti i Biznesit
Për riemërim/avancim:

• Një mësimdhënës për lëndët: Menaxhimi I Operacioneve, Marketingu Digjital;
• Një mësimdhënës për lëndët: Akademsko Pisanje, Kvalitativne Metode u Naučnom Istraživanju;

Fakulteti Juridik
Për riemërim/avancim:

• Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Administrative, Fillet e së Drejtës;
• Një mësimdhënës për lëndët: Siguria Kombëtare, Kriminalistika;

Mënyra e  aplikimit

  1. Kandidatët të cilët aplikojnë për më shumë se një pozitë duhet të sjellin kopje fizike për aq pozita sa aplikojnë. 
  2. Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive të nevojshme (të cilat kërkohen sipas Rregullores nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë dhe konkursit) duhet fillimisht të dorëzohen në formë elektronike në e-mail: [email protected] dhe pastaj në formë fizike në zyrën e protokollit në Rektorat.
  3.  Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim. 
  4. Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga dita e shpalljes në web-faqen zyrtare të Universitetit dhe gazetë, përkatësisht nga dt. 29.11.2023, deri  më dt. 14.12.2023.

  Ju lutem shkarkoni këtu formularin për aplikim.

  Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen e internetit në këtë adresë: http://www.unhz.eu


  Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, člana 26 Zakona o visokom obrazovanju Kosova br. 04/L-037, članova 169, 173, 174 Statuta Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći br. 04-V-622, Uredbe o postupcima ocjenjivanja i izbora u vezi s imenovanja, reizbora i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći br. 025/23, Dopunjene Uredbe br. 025/23 o postupcima ocjenjivanja i izbora u vezi s imenovanjem, reizborom i unapređenjem redovnog akademskog osoblja na UHZ, ref. br. 2863/23, od 03.10.2023, Senat Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći je, na sjednici održanoj 24.11.2023, donio odluku o objavljivanju:

  K O N K U R S A
  Za reizbor/unapređenje redovnog akademskog osoblja na UHZ-a
  Fakultet biznisa

  Za reizbor/unapređenje:

  1. Jedan predavač za predmete: Operativni menadžment, Digitalni marketing;
  2. Jedan predavač za predmete: Akademsko Pisanje, Kvalitativne metode u naučnom istraživanju.
   Pravni fakultet
   Za reizbor/unapređenje:
  3. Jedan predavač za predmete: Upravno pravo, Načela prava;
  4. Jedan predavač za predmete: Nacionalna sigurnost, Kriminalistika.
  1. Način prijave
  2. Kandidati koji se prijavljuju za više pozicija moraju dostaviti fizičke kopije za onoliko pozicija za koliko se prijavljuju. 
  3. Popunjene prijave zajedno sa kopijama potrebnih dokaza (koji su potrebni prema Uredbi o postupcima ocjenjivanja i izbora u vezi imenovanja, reizbora i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu “Haxhi Zeka” u Peći, br. 025/23, i konkursa) najprije se dostavljaju elektronskim putem na e-mail: [email protected],  a zatim u fizičkom obliku u Kancelariji protokola pri Rektoratu.
  4. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. 
  5. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objave na službenoj internet stranici Univerziteta i u novinama, odnosno od 29. 11. 2023. do 14. 12. 2023.

  Molimo ovdje preuzmite obrazac za prijavu.

  Konkurs možete pronaći i na web stranici: http://www.unhz.eu

  Translate »