fbpx
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024

Në bazë të Rregullores për Ndarjen e Bursave në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë ref.1194/23 të datës 19.05.2023, Këshilli Drejtues i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 01.11.2023 mori vendim në bazë të të cilit:

UNIVERSTIETI “HAXHI ZEKA” NË PEJË
shpall

K O N K U R S
për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024

Bursa universitare ndahen për studentët e  Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë në nivelet e studimeve Bachelor dhe Master .

I. Për fitimin e bursës universitare studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të jenë studentë të rregullt të Universitetit “Haxhi Zeka”  në Pejë;
 2. Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
 3. Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
 4. T’i kenë dhënë të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në afatin e shtatorit;
 5. Të kenë notë mesatare të studimeve më së paku 9.0 (nëntë pikë zero) në nivelin Bachelor, ndërsa notë mesatare më së paku 9.5 (nëntë pikë pesë) në nivelin Master;
 6. Përjashtim bëjnë studentët me aftësi ndryshe, të cilët nuk duhet të kenë notën mesatare nën 8.0 (tetë pikë zero) në të dy nivelet Bachelor dhe Master.

II. Studentët, të cilët i plotësojnë kushtet nga pika një (I) e këtij konkursi, duhet t’i paraqesin këto dokumente:

 1. Kërkesën për bursë drejtuar UHZ-së;
 2. Vërtetimin e vitit të regjistruar akademik 2023/2024;
 3. Certifikatën e notave me notë mesatare;
 4. Dëshmi se nuk ka vit të përsëritur gjatë studimeve;
 5. Të gjitha dokumentet që kërkohen në pikën  b, c dhe d duhet të jenë origjinale dhe të lëshuara nga organet kompetente;
 6. Kopje të letërnjoftimit.

Shqyrtimi i aplikacioneve të studentëve kandidatë për të fituar bursë universitare bëhet nga komisioni përgjegjës i themeluar nga Menaxhmenti i Universitetit, i cili përbëhet nga 5 anëtarë.

Studentët bursistë do të gëzojnë këtë të drejtë për vitin akademik 2023/2024.

Dokumentet e kompletuara paraqiten në fakultetet përkatëse.

Afati i paraqitjes zgjatë prej datës 06.11.2023 deri më 20.11.2023.

Vendimi do të publikohet në web-faqen e Universitetit – www.unhz.eu

Translate »