fbpx
Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt

Me bazë në nenin 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, nenit 26 të Ligjit nr. 04/L-037 mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, nenin 169,170, 173, 174 të Statutit nr. 04-V-622 të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren nr. 2207/20 për të Ardhurat Personale të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren nr. 754/19 për Procedurat Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 28.06.2022, vendosi të:

Shpall konkurs
Për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Mënyra e  aplikimit

  1. Kandidatët të cilët aplikojnë për më shumë se një pozitë duhet të sjellin kopje fizike për aq pozita sa aplikojnë. 
  • Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive të nevojshme (të cilat kërkohen sipas Rregullores nr. 754/19 për Procedurat Përzgjedhëse Lidhur me Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë dhe konkursit) duhet fillimisht të dorëzohen në formë elektronike në e-mail: [email protected] dhe pastaj në formë fizike në zyrën e protokollit në Rektorat.
  •  Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim. 
  • Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga dita e shpalljes në web-faqen zyrtare të Universitetit dhe gazetë, përkatësisht nga dt. 30.06.2022, deri  më dt. 14.07.2022.

Ju lutem shkarkoni këtu formularin për aplikim për mësimdhënës, ndërsa formularin për   aplikim asistent këtu.


Na osnovu člana 8. Zakona o radu br. 03/L-212, člana 26. Zakona o visokom obrazovanju Kosova, članova 169, 170, 173, i 174 Statuta Univerziteta ‘’Haxhi Zeka’’ br. 04-V-622 u Peći, Uredbe o ličnim prihodima br. 2207/20 Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći, Uredbe o proceduri izbora u vezi imenovanja, reizbora i unapređenja redovnog akademskog osoblja br.754/19 na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći, Senat Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći, na sjednici održanoj 28.06.2022, je donio odluku o objavljivanju:

KONKURSA
Za imenovanje, reizbor i unapređenje redovnog akademskog osoblja na UHZ

Način prijave

  1. Kandidati koji se prijavljuju za više pozicija moraju dostaviti fizičke kopije za onoliko pozicija za koliko se prijavljuju. 
  • Popunjene prijave zajedno sa kopijama potrebnih dokaza (koji su potrebni prema Uredbi o procedurama izbora u vezi imenovanja, reizbor i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu “Haxhi Zeka” u Peći, br. 754/19 i konkursa) prvo se moraju dostaviti elektronskim putem na e-pošti: [email protected],  a zatim u fizičkom obliku u kancelariji za protokol pri Rektoratu.
  • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. 
  • Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Univerziteta i novinama, odnosno od 30.06.2022 do 14.07.2022.

Molimo preuzmite formular za prijavu nastavnika ovdje i formular za prijavu asistenta ovdje.

Translate »