fbpx
Konkurs intern

Konkurs intern për angazhimin e stafit akademik për semestrin dimëror të vitit akademik 2014/2015. Bazuar në nenin 47, pika 1, paragrafi 1.3, të Statutit të UHZ-së, Universiteti ”Haxhi Zeka” shpall konkurs intern për angazhimin e stafit akademik për semestrin dimëror të vitit akademik 2014/2015 për fakultetet si në vijim:

I. Fakulteti Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

1. Një mësimdhënës për lëndën: Zhvillimi i qëndrueshëm (programi Menaxhim i Mjedisit Master)

Kushtet e kërkuara për angazhimin e mësimdhënësve janë si në vijim:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »