fbpx
Konkurs

Senati i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara në Statutin e Universitetit (sipas nenit 102), në mbledhjen e mbajtur me 10.11.2022, dhe në bazë të vendimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve nr. 01/228 datë 07.06.2021, miratojë propozimin e Fakultetit të Agrobiznesit për shpalljen e:

për pranimin e kandidatëve për kualifikimin profesional “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve” për vitin 2022/2023

Konkursi Agrobiznes Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve për vitin 2022 2023

Translate »