fbpx
K O N K U R S

Për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Me bazë në nenin 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, nenit  26 të Ligjit nr. 04/L-037 mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, nenin 169, 170, të Statutit nr. 04-V-622  të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregullores për Plotësim Ndryshimin e rregullores nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në UHZ, ref. nr. 2863/23, të dt. 03.10.2023, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.01.2024, vendosi të

Shpall
K O N K U R S
Për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Fakulteti i Biznesit

Për riemërim/avancim:

 1. Një mësimdhënës për lendet:  Mjedisi i Biznesit, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore;
 2. Një mësimdhënës për lendet:  Ekonometria, Menaxhmenti Financiar i Avancuar;
 3. Një mësimdhënës për lendet: Financat e Korporatave, Kontabiliteti Menaxherial;
 4. Një mësimdhënës për lëndët: Hyrje në Baza të të Dhënave, Sisteme të Menaxhimit të Bazave të të Dhënave;
 5. Një asistent për lendet:  Biznesi Nderkombëtar, Mjedisi i Biznesit, Financat Nderkombetare, Bazat e Financave;

Fakulteti Juridik

Për riemërim/avancim:

 1. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Kushtetuese, E Drejta e Punës;
 2. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Penale, E Drejta Penale Ndërkombëtare;

Fakulteti MTHM-së

Për riemërim/avancim:

 1. Një mësimdhënës për lëndët: Produkti Turistik dhe Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë;
 2. Një mësimdhënës për lëndët: Ekologjia dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm;

Fakulteti Agrobiznesit

Për riemërim/avancim:

1. Një mësimdhënës për lëndët: Fitopatologji, Mbrojtja e Integruar;

2. Një mësimdhënës për lëndët: Teknologjia e Drithërave, Mbrojtja e Ushqimit;

3. Një mësimdhënës për lëndët: Biokimia, Hyrje në Teknologjinë e të Ushqyerit;

4. Një mësimdhënës për lëndët: Bioteknologjia Ushqimore, Nutricioni;

5. Një mësimdhënës për lëndët: Agrometeorologji; Bazat e Perimtarisë;

6. Një mësimdhënës për lëndët: Proceset Teknologjike të Industrisë Ushqimore, Ushqimi dhe të Ushqyerit e Njeriut;

7. Një asistent për lëndët: Grup lëndësh nga Biologjia;

Fakulteti Arteve

Për riemërim/avancim:

1. Një mësimdhënës  për lëndët: Piano Obligative I-II-III-IV-V-VI, Piano I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII;

2. Një mësimdhënës  për lëndët: Klarinetë (Instrumenti kryesor) I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII,   Klarinetë (Instrumenti i dytë)I-II-III-IV; Pedagogji e Instrumentit I-II;

3. Një mësimdhënës  për lëndët: Flaut (instrumenti kryesor) I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, Pedagogji e  Instrumentit I-II, Flaut( instrumenti i dytë) I-II-III-IV;

4. Një mësimdhënës  për lëndët: Harmonia I-II-III, Harmoni Bashkëkohore. Këndim Koral I-II-III-IV-V-VI;

5. Një mësimdhënës  për lëndët: Njohje Instrumentesh I-II, Folklor I-II; Instrumentariumi i orff-it I-II, Metoda e Hulumtimit Shkencorë;

6. Një mësimdhënës  për lëndët: Saksofon (instrumenti kryesor) I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, Pedagogji e Instrumentit I-II, Jazz muzikë I-II;

Mënyra e  aplikimit

 • Kandidatët të cilët aplikojnë për më shumë se një pozitë duhet të sjellin kopje fizike për aq pozita sa aplikojnë. 
 • Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive të nevojshme (të cilat kërkohen sipas Rregullores nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë dhe konkursit) duhet fillimisht të dorëzohen në formë elektronike në e-mail: [email protected] dhe pastaj në formë fizike në zyrën e protokollit në Rektorat.
 •  Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim. 
 • Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga dita e shpalljes në web-faqen zyrtare të Universitetit dhe gazetë, përkatësisht nga dt. 02.02.2024, deri  më dt. 17.02.2024.

Ju lutem shkarkoni këtu formularin për aplikim.

Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen e internetit në këtë adresë: http://www.unhz.eu

Za reizbor i unapređenje redovnog akademskog osoblja na UHZ

Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, člana 26 Zakona o visokom obrazovanju Kosova br. 04/L-037, članova 169, 170, Statuta Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći br. 04-V-622, Uredbe o proceduri izbora u vezi imenovanja, reizbora i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći br. 025/23, Dopunjene uredbe br. 025/23 o proceduri izbora u vezi imenovanja, reizbora i unapređenja redovnog akademskog osoblja na UHZ, br. 2863/23, datirano 03.10.2023, Senat Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći je, na sastanku održanom 29.01.2024, donio odluku o objavljivanju:

Fakultet biznisa

Za reizbor/unapređenje:

 1. Jedan predavač za predmete: Poslovno okruženje, Menadžment ljudskih resursa;
 2. Jedan predavač za predmete: Ekonometrija, Napredni finansijski menadžment;
 3. Jedan predavač za predmete: Korporativne finansije, Menadžersko računovodstvo;
 4. Jedan predavač za predmete: Uvod u baze podataka, Sistemi upravljanja bazama podataka;
 5. Jedan asistent za predmete: Međunarodno poslovanje, Poslovno okruženje, Međunarodne finansije, Osnove finansija.

Pravni fakultet

Za reizbor/unapređenje:

 1. Jedan predavač za predmete: Ustavno pravo, Pravo rada;
 2. Jedan predavač za predmete:  Krivično pravo, Međunarodno krivično pravo;

Fakultet za MTHO

Za reizbor/unapređenje:

 1. Jedan predavač za predmete:  Turistički proizvod i menadžment u turizmu i ugostiteljstvu;
 2. Jedan predavač za predmete:  Ekologija i održivi razvoj;

Fakultet agrobiznisa

Za reizbor/unapređenje:

1. Jedan predavač za predmete:  Fitopatologija, Integrisana zaštita;

2. Jedan predavač za predmete:  Tehnologija žitarica, Zaštita hrane;

3. Jedan predavač za predmete:  Biohemija, Uvod u tehnologiju ishrane;

4. Jedan predavač za predmete:  Prehrambena biotehnologija, Ishrana (Nutricionizam);

5. Jedan predavač za predmete:  Agrometeorologija; Osnove povrtlarstva;

6. Jedan predavač za predmete:  Tehnološki procesi prehrambene industrije, Hrana i ishrana ljudi;

7. Jedan asistent za predmete: Grupa predmeta iz biologije;

Fakultet umjetnosti

Za reizbor/unapređenje:

1. Jedan predavač za predmete: Obavezni Klavir I-II-III-IV-V-VI, Klavir I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII;

2. Jedan predavač za predmete: Klarinet (glavni instrument) I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII,   Klarinet (drugi instrument) I-II-III-IV; Pedagogija instrumenta I-II;

3. Jedan predavač za predmete: Flauta (glavni instrument) I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, Pedagogija instrumenta I-II, Flauta (drugi instrument)I-II-III-IV;

4. Jedan predavač za predmete: Harmonija I-II-III, Savremena harmonija. Horsko pjevanje I-II-III-IV-V-VI;

5. Jedan predavač za predmete: Prepoznavanje instrumenata I-II, Folklor I-II; Orffov instrumentarijum I-II, Metoda naučnog istraživanja;

6. Jedan predavač za predmete: Saksofon (glavni instrument) I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII, Pedagogija instrumenta I-II, Jazz muzika I-II;

 • Način prijave
  • Kandidati koji se prijavljuju za više pozicija moraju dostaviti fizičke kopije za onoliko pozicija za koliko se prijavljuju. 
  • Popunjene prijave zajedno sa kopijama potrebnih dokaza (koji su potrebni prema Uredbi o procedurama izbora u vezi imenovanja, reizbor i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu “Haxhi Zeka” u Peći, br. 025/23, i konkursa) prvo se moraju dostaviti elektronskim putem na e-pošti: [email protected],  a zatim u fizičkom obliku u kancelariji za protokol pri Rektoratu.
  • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. 
  • Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Univerziteta i novinama, odnosno od 02.02.2024. do 17.02.2024.

Molimo preuzmite ovdje obrazac za prijavu.

Konkurs možete naći i na internet stranici: http://www.unhz.eu

Translate »