fbpx

Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor të Fakultetit Juridik se paraqitja dhe rezultateve e provimeve, shkarkimi i fletëpagesave edhe disa shërbime të tjera duhet t’i bëni përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t’i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin më vonë).
Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) të ndara sipas departementeve:
Departamenti:
Në linkun e mëposhtem e keni maunalin se si duhet të kyçeni në SEMS, regjistroni lëndët dhe paraqitëni provimet.
Studentët janë të obliguar t’i regjistrojnë lëndët te profesori të cili i kanë ndjekur ligjeratat, përndrysh nuk mund t’i nënshtrohen provimeve.
Për të gjithë studentët të cilët nuk e kanë emrin në listë ose kanë probleme me kyçjen në SEMS duhet të kontaktoni në email‐in [email protected]
Translate »