fbpx
The Opening ceremony of the International Winter University “UNIWIN 2024”

The Opening ceremony of the International Winter University “UNIWIN 2024”

Haxhi Zeka University organizes for the first time the International Winter University ‘UNIWIN 2024 and today after a week of online lectures is organized the solemn opening of the International Winter University “UNIWIN 2024” where present were international professors and students as well as academic and administrative staff of UHZ as well as representatives of the UHZ Student Parliament.

The attendees were greeted by the Rector, Prof. Dr. Armand Krasniqi, The Vice Rector for International Cooperation and Quality Assurance, Prof.Dr. Edmond Beqiri and dean of the Faculty of MTHE, prof. Dr. Adem Dreshaj.

Students enrolled in UNIWIN are over fifty with participation from Romania, Republic of Macedonia and Albania.

UNIWIN offers three courses in the fields of Tourism, Hospitality and Environment:

– Natural and cultural heritage in Albania and Kosovo, with professors Mirela Tase (Albania) and Alberta Tahiri (UNHZ)

– Marketing management in Tourism and hospitality, with professors Brunilda Liçaj (Albania) and Merita Begolli Dauti (UNHZ)

– Tourism Industry, globalization and culture, with professors Brunilda Zenelaga (Albania) and Latifi Sadrija (UNHZ)

For each course, students will receive 4 ECTS credits.

UHZ continues with success and internationalization!  


Hapja Solemne e Universitetit Dimëror Ndërkombëtar “UNIWIN  2024”

Universiteti “Haxhi Zeka” për herë të parë organizon Universitetin Ndërkombëtar Dimëror ‘UNIWIN  2024 dhe sot pas një javë ligjerata online është organizuar hapja solemne e Universitetit Dimëror Ndërkombëtar “UNIWIN  2024” ku të pranishëm ishin profesorë dhe studentët ndërkombëtar si dhe personeli akademik dhe administrativ I  UHZ si dhe përfaqësues të Parlamentit Studentor të UHZ.

Të pranishmit u përshëndeten nga Rektori, Prof. Dr Armand Krasniqi, Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe SIgurim të Cilësisë , Prof.Dr Edmond Beqiri  di dhe Dekani I Fakultetit të MTHM , prof.Dr Adem Dreshaj.

Student të regjistruar në UNIWIN  janë mbi pesëdhjetë dhe marrin pjesë student nga Rumania, Republika e Maqedonisë  dhe Shqipëria.

Gjatë UNIWIN ofrohen tre kurse nga fusha e Turizmit , Hotelerisë dhe Mjedisit:

  • Natural and cultural heritage in Albania and Kosovo, me profesorë Mirela Tase (Shqipëri) dhe Alberta Tahiri (UNHZ)
  • Marketing management in Tourism and hospitality, me profesorë Brunilda Liçaj (Shqipëri) dhe Merita Begolli Dauti (UNHZ)
  • Tourism Industry, globalization and culture, me profesorë Brunilda Zenelaga (Shqipëri) dhe Thëllëza Latifi Sadrija (UNHZ)

 Për secilin kurs  të kaluar studentët do të marrin nga 4 ECTS kredi.

UHZ vazhdon me suksese dhe ndërkombëtarizim ! 

Translate »