fbpx
Closing Ceremony of International Winter University “UNIWIN 2024”

Closing Ceremony of International Winter University “UNIWIN 2024”

Haxhi Zeka University held today the closing ceremony of UNIWIN 2024 International Winter University 2024.

In the first week the lectures were held online and the second week of UNIWIN was held with physical presence at UHZ, Faculty of Tourism Management, Hospitality and Environment.

The remaining activities in the UNIWIN 2024 courses will continue online into the week ahead.

Local and international students and professors as well as other attendees were greeted by the Rector, Prof. Dr. Armand Krasniqi, Vice-Rector for International Cooperation and Quality Assurance, Prof. Dr. Edmond Beqiri and Dean of the Faculty of MTHM, Prof. Dr. Adem Dreshaj.

The Rector of UHZ, Prof. Dr. Armand Krasniqi assured that the organization of international winter and summer universities will be regular activity of the University “Haxhi Zeka” as foreseen in the strategic plan of UHZ.

Students and professors of the first International Winter University “UNIWIN 2024” remain part of UHZ’s successful history.

University “Haxhi Zeka” welcomes you in the coming international universities!


Ceremonia e përmbylljes së Universitetit Ndërkombëtar Dimëror “UNIWIN 2024”

Universiteti “Haxhi Zeka” sot ka mbajtur ceremoninë përmbyllese të Universitetit Ndërkombëtar Dimëror UNIWIN 2024.

Ligjeratat janë mbajtur një javë online dhe java e dytë e UNIWIN është mbajtur me prezencë fizike ne UHZ, Fakultetin e Menaxhimit të Turizmit, Hotelerisë dhe Mjedisit.

Aktivitetet e mbetura ne kurset e UNIWIN 2024 do të vazhdojnë online në javën në vijim.

Studentët dhe profesorët vendor dhe ndërkombëtar si dhe të pranishmit tjerë janë përshendetur nga Rektori, Prof. Dr Armand Krasniqi, Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Sigurim të Cilësisë, Prof. Dr Edmond Beqiri dhe Dekani I fakultetit te MTHM, Prof. Dr Adem Dreshaj.

Rektori  I UHZ, , Prof. Dr Armand Krasniqi është zotuar se organizimi I universiteteve ndërkombëtare dimërore dhe verore do të jenë aktivitet I rregullt I univesitetit “Haxhi Zeka” ashtu siq edhe parashihet në planin strategjik të UHZ.

Studentët dhe profesorët e Universitetit të parë  Ndërkombëtar Dimëror “UNIWIN 2024”  mbeten pjesë e historisë së suksesëshme te UHZ. UHZ ju mirëpret në Universitet e ardhëshme!

Translate »