fbpx
University “Haxhi Zeka” solemnly opens the Third International Summer University “UNISUM 2024”

University “Haxhi Zeka” solemnly opens the Third International Summer University “UNISUM 2024”

Today was held the opening ceremony of the third international summer university “UNISUM 2024” in the presence of numerous guests, international and local students, international and local professors who will lecture during UNISUM 2024 in six courses that will be offered in it.

The courses are in the fields of agro business, arts, management, economics and marketing.

During this two weeks, open lectures will be organized for students by professors from the USA and Turkey, as well as visits and social activities.

The Third International Summer University is an activity of the University “Haxhi Zeka” that proves the aim and commitment for further internationalization of UHZ.

Universiteti “Haxhi Zeka” hap solemnisht Universitetin e tretë ndërkombëtar veror “UNISUM 2024”

Është mbajtur sot ceremonia e hapjes së Universitetit e tretë ndërkombëtar veror  “UNISUM 2024” në prani të musafirëve të shumtë,  studentëve ndërkombëtar dhe vendor, profesorëve ndërkombëtar  dhe vendor që  do të ligjerojnë gjatë UNISUM 2024 në gjashtë kurset të cilat do të ofrohen në të.

Kurset janë nga fusha e Agro biznesit, Arteve, Menaxhmenti, Ekonomisë dhe Marketingu.

Gjatë këtyrë dy javëve do të organizohen edhe ligjerata të hapura për student nga profesorë nga SHBA dhe Turqia si dhe do të organizohen vizita dhe aktivitete shoqërore.

Universiteti I  tretë ndërkombëtar veror është edhe një aktivitet  i Universitetit “Haxhi Zeka” që dëshmon qëllimin dhe përkushtimin për ndërkombëtarizimin e mëtutjeshëm të UHZ’së.

Translate »