fbpx
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – Bachelor në vitin akademik 2024/2025

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – Bachelor në vitin akademik 2024/2025

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 08.07.2024 dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/1850 datë 05.07.2024, miratojë propozimet e njësive akademike  për shpalljen e:

KONKURSIT
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Bachelor në vitin akademik 2024/2025

III.  AFATET E KONKURSIT

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, oraret do të jenë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 08.07.2024 deri më 25.07.2024 nga ora 09:00 deri 15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel).
 2. Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente:
  1. Certifikatën/ekstraktin e lindjes (origjinal),Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal,  të noterizuara ose dublikatë),Diplomën  e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës(origjinal, të noterizuar ose dublikatë),Kopjen e letërnjoftimit, Fletëparaqitja e  plotësuar  shkarkohet  gjatë  aplikimit  online  nga  interneti:  Vegza  (Linku)   për konkurrim online përmes Internetit është: apliko.unhz.eu
  1. Vendimin mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit.
 • Me rastin e aplikimit, të gjithë kandidatët janë të obliguar që dokumentet e nevojshme si në pikën 2 t’i dorëzojnë në sportelet e fakulteteve përkatëse.
 • Dokumentet nën pikën b) dhe c) mund të pranohen dublikatë vetëm nëse dëshmohen me vërtetim të organeve kompetente për humbje, dëmtim, vjedhje etj.  P.S. Pas nxjerrjes së dokumenteve dublikatë, dokumentet origjinale nuk mund të shfrytëzohen nga kandidati pasi që ky veprim konsiderohet vepër penale.
 • Njoftimet dhe oraret për vendin ku do të mbahen provimet pranuese mund të merren në fakultetet përkatëse, si dhe në ueb-faqet e këtyre fakulteteve. Datat e mbajtjes së provimeve pranuese në fakultetet e ndryshme janë të shpallura në vijim:

Provimi pranues do të mbahet më 26.07.2024 sipas orarit si në vijim:

1.  Fakulteti i Biznesit 26.07.2024 fillon në ora 10.00

2.  Fakulteti Juridik 26.07.2024 fillon në ora 10.00

3.  Fakulteti i MTHM  26.07.2024 fillon në ora 10.00

4.  Fakulteti i Agrobiznesit 26.07.2024 fillon në ora 10.00

5.   Fakulteti i Arteve 26.07.2024 fillon në ora 09.00

Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet ta posedojnë njërin nga këto dokumente identifikuese: letërnjoftim, pasaportë apo patentë shofer, pa njërën nga të cilën nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues. 

 Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!

7.  Shpallja e  rezultateve preliminare të provimit pranues do të bëhet, më së voni deri më 26.07.2024 në ueb-faqen e fakultetit përkatës. Shpallja e rezultateve përfundimtare do të bëhet më 31.07.2024.

8.  Kandidatëve u rekomandohet që para paraqitjes në konkurs të bëjnë kopje të mjaftueshme të dokumenteve, sepse dokumentet origjinale/noterizuara nuk do të mund t’i tërheqin deri në diplomim apo çregjistrim nga fakulteti.


Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” je, na osnovu kompetencija člana102 Statuta univerziteta, na održanom sastanku 08.07.2024 godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju i Inovacije, Ref. br. 01B/1850, dana 05.07.2024, odobrio prijedlog akademskih jedinica za objavljivanje:

KONKURSA Za prijem studenata na prvoj godini osnovnih (Bachelor) studija za akademsku 2024/2025 godinu

III. Rasporedi (Rokovi) Konkursa

Za upis studenata na prvoj godini osnovnih studija, rasporedi su sljedeći:

 1. Podnošenje dokumentacije traje od 08.07.2024 do 25.07.2024 sa početkom od 09:00 do 15:00 časova (prijem dokumentacije će se odvijati svakog dana sem nedjelje.
 • Prilikom prijave, kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Izvod rođenih/Ekstrakt (original),
 • Svjedočanstva svih razreda srednje škole (original, noterizovano ili duplikat),
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi, ukoliko je imao maturski ispit (original, noterizovano ili duplikat),
 • Kopiju lične karte,
 • Ispunjenu aplikaciju, koja se može preuzeti sa internet stranice nakon online aplikacije (https://apliko.unhz.eu),
 • Rješenje o priznanju (nostrifikaciji) školovanja van zemlje.

3. Prilikom prijave, svi kandidati su u obavezi da neophodnu dokumentaciju kao u tački 2 dostave na šalterima odgovarajućeg fakulteta.

4. U zamjeni za dokumenta pod tačkom b) i c) mogu se prihvatiti i duplikati samo ukoliko se dostavi i uvjerenje od kompetentnih organa o izgubljenim, oštećenim ili ukradenim dokumentima.

P.S. Nakon ekstrakcije dokumenata duplikata, original dokumenti se ne mogu koristiti od strane kandidata jer se smatra krivičnim prekršajem.

5. Obavještenja i raspored za mjesto održavanja prijemnog ispita mogu se dobiti na odgovarajućem fakultetu, kao i na internet stranici institucije. Datumi održavanja prijemnog ispita su određeni kao u nastavku.

Prijemni ispit će se održati 26.07.2024 godine po sljedećem rasporedu:

 1. Fakulteti Biznisa 26.07.2024 sa početkom od 10.00 časova
 2. Pravni Fakultet 26.07.2024sa početkom od 10.00 časova
 3. Fakultet za Menadžment u Turizmu, Hotelojerstvu i Okolini 26.07.2024 sa početkom od 10.00 časova
 4. Fakultet agrobiznisa 26.07.2024 sa početkom od 10.00 časova
 5. Fakultet umjetnosti 26.07.2024 sa početkom od 09.00 časova
 • Na prijemnom ispitu svi kandidati moraju posjedovati jedan od sljedećih dokumenata: ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, tj. dokumenta bez kojih ne mogu da prisustvuju na prijemnom ispitu.

Tokom prijemnog ispita, pristup mobilnim telefonima je zabranjen.

7. Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita će se realizovati najdalje do 26.07.2024 na internet stranici fakulteta. Konačna objava rezultata bit će obavljena 31.07.2024.

8. Kandidatima se predlaže da prije prijave izvrše dovoljno kopija dokumenata, jer se originali/noterizovani dokumenti ne mogu preuzeti do diplomiranja ili ispisa sa fakulteta.

Translate »