fbpx
Rezultatet e provimit pranues të konkursit për studime MASTER për vitin akademik 2016/2017

Rezultatet e provimit pranues të konkursit për studime MASTER për vitin akademik 2016/2017

Rezultatet e provimit pranues të konkursit për studime MASTER për vitin akademik 2016/2017

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikave A. dhe B. të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesit

Administrim Biznesi Master

Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake Master

Kontabilitet dhe financa Master

II. Fakulteti Juridik

Kushtetues Administrativ Master

Juridiko Penal Master

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Menaxhimi i Mjedisit Master

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës me dt. 10 dhe 11.10.2016. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatës.

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet sipas fakulteteve sipas këtij orari:

Fakulteti i Biznesit, prej datës 13.10.2016 dhe 14.10.2016 prej orës 09:00-15:00

Fakulteti i Menaxhimit të Turizmit, Hotelerisë dhe Mjedisit, prej datës 13.10.2016 dhe 14.10.2016 prej orës 09:00-15:00

Fakulteti Juridik, prej datës 13.10.2016 dhe 14.10.2016 prej orës 09:00-15:00

Kandidatët e pranuar për regjistrim të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

3. Fletëpagesën (e cila shkarkohet nga interneti) në shumën prej 150 € për semestër

Pagesa mund të bëhet në Zyrat e Postës së Kosovës dhe në Bankë afariste me fletëparaqitje për pagesë, e cila shkarkohet dhe shtypet nga Ueb faqja e Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë.

Translate »