fbpx
Rezultatet e provimit pranues plotesues – bachelor për vitin akademik 2017/2018

Rezultatet e provimit pranues plotesues – bachelor për vitin akademik 2017/2018

Rezultatet e provimit pranues plotesues – bachelor për vitin akademik 2017/2018

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikave A. dhe B. të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

Fakulteti i Biznesit 

Administrim Biznesi 

Kontabilitet dhe financa

Administrim Biznesi – gjuhë boshnjake

Fakulteti Juridik

Juridik i përgjithshëm 

Fakulteti MTHM

Menaxhment në Turizem dhe Hotelieri

Menaxhim në Turizem – gjuhë boshnjake

Fakulteti i Agrobiznesit

Teknologjia e Prodhimit Bimorë

Agromjedis dhe Agroekologji

Teknologjia Ushqimore

Fakulteti i Arteve

Edukim i Përgjithshëm në Muzikë

Edukim në Muzikë

Edukim Artistik në Instrumente Frymore

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatës.

Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet sipas këtij orari:
1. Fakulteti i Biznesit nga 26.09.2017 deri 27.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin e Biznesit)
2. Fakulteti i Juridik nga 28.09.2017 deri 29.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)
3. Fakulteti i MTH –së nga 26.09.2017 deri 27.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin e Biznesit)
4. Fakulteti i Agrobiznesit nga 28.09.2017 deri 29.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)
5. Fakulteti i Arteve nga 28.09.2017 deri 29.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

Kandidatët e pranuar për regjistrim të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

3. Studentët shtetas të Republikës së Kosovës që fillojnë studimet në Universitetin „Haxhi Zeka“ në Pejë, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

4. Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime të rregullta, respektivisht 125 € për studime me korrespondencë.

linku për shkarkimin e fletpagesës për semestrin e parë

Pagesa mund të bëhet në Zyrat e Postës së Kosovës dhe në Bankë afariste me fletëparaqitje për pagesë, e cila shkarkohet dhe shtypet nga Ueb faqja e Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë.

Translate »