fbpx

Plani Strategjik 2017-2022

Procedurat për hartimin e strategjisë

 

Bazuar në Ligjin për arsim të larte të RKS, Statutit të UHZ, respektivisht bazuar në nenin 17, paragrafi 5 dhe nenit 22, KD I UHZ, në mbledhjen e mbajtur me 17.12.2016, pas konsultimeve të bëra unanimisht vendosi qe të përgatis planin strategjik zhvillimor për UHZ për periudhën e ardhshme pese vjeçare.

 

Plani Strategjik 2017-2022

Translate »